Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Pa 61/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 sierpnia 2022 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Jacek Chrostek

Protokolant: sekretarz sądowy Adrianna Krawczyk

po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2022 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa A. W., K. N. – wspólników spółki cywilnej działającej pod nazwą (...)

przeciwko P. M., K. M.

o karę umowną z tytułu naruszenia zakazu konkurencji

na skutek apelacji powódek

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie sygn. akt X P 69/22

1.  oddala apelację;

2.  zasądza solidarnie od A. W. oraz K. N. na rzecz P. M. kwotę 1350 (tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych) tytułem dodatkowego zwrotu kosztów procesu za II instancję,

3.  zasądza solidarnie od A. W. oraz K. N. na rzecz K. M. kwotę 1350 (tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych) tytułem dodatkowego zwrotu kosztów procesu za II instancję