Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Pa 45/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 lipca 2022 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Jacek Chrostek

Protokolant: sekretarz sądowy Marta Baranowska

po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2022 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa K. P.

przeciwko Przedsiębiorstwo (...) spółka cywilna

o częściowe zadośćuczynienie za naruszenie praw do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, częściowe zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych jako człowieka i pracownika, częściowe zadośćuczynienie za krzywdę, częściowe zadośćuczynienie za następstwa wypadku przy pracy

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

z dnia 10 marca 2022r.

sygn. akt X P 446/20.

1.  oddala apelację;

2.  nie obciąża powoda obowiązkiem zwrotu kosztów procesu za II instancję.

SSO Jacek Chrostek