Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV U 362/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 września 2022 roku

Sąd Okręgowy w Sieradzu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Sławomir Górny

Protokolant: st. sekr. sąd. Beata Krysiak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 września 2022 roku w Sieradzu

odwołania P. W.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł.

z dnia 14.06.2022 r. Nr (...)

w sprawie P. W.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł.

o rekompensatę

zmienia zaskarżoną decyzję i przyznaje P. W. prawo do rekompensaty z tytułu pracy w warunkach szczególnych poczynając od 1 kwietnia 2022 roku.

Sygn. akt IVU 362/22

UZASADNIENIE

Decyzją z 14.06.2022r., ZUS ustalił P. W. wysokość emerytury docelowej od 2.03.2022 r., ponownie ustalając wysokość świadczenia i podejmując jego wypłatę od 1.04.2022r., tj. od pierwszego dnia miesiąca, w którym rozwiązano stosunek pracy Jednocześnie odmówiono prawa do rekompensaty z tytułu wykonywania prac w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze z uwagi na nieudokumentowanie co najmniej 15 lat tego rodzaju prac; uwzględniono 9 lat 4 miesiące 21 dni prac w szczególnych warunkach od 11.03.1997 - 31.12.2001, 1.01.2002 - 31.07.2006.

Nie podzielając treści decyzji, P. W. złożył odwołanie, wnosząc o ustalenie prawa do rekompensaty poprzez uwzględnienie do prac w szczególnych warunkach okresów zatrudnienia od 15.01.1979 – 24.10.1979, 3.04.1982 – 31.05.1987.

W odpowiedzi na odwołania ZUS wnosił o jego oddalenie.

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

P. W., ur. (...)

W okresie od 15.01.1979 - 31.05.1987, był zatrudniony stale i w pełnym wymiarze czasu pracy w Spółdzielni (...) w P. jako kierowca samochodu ciężarowego pow. 3,5t z tym, że od 5.10.1979 – 2.04.1982, odbywał zasadniczą służbę wojskową. Wnioskodawca uzyskał uprawnienia kat. "C" w S. w 1978r. Po ukończeniu ZSZ uzyskał tytuł kierowca - mechanik. Początkowo jeździł samochodem bez przyczepy (...), a po powrocie z wojska jeździł samochodem z przyczepą - (...); samochód 6 t i przyczepa 6 t. Transport dalekobieżny dotyczył węgla, nawozów, zboża, ziemniaków, płodów rolnych. Były to trasy do: C., Śląska, P.. W okresie zimowym też był transport. Towar ładowało dwóch konwojentów. Z wnioskodawcą jeździli konwojenci - Z. P. i p. K.. Dziennie kierowcy pokonywali około 300 km. Najbliższe trasy były po gminie P.. Praca zaczynała się o 7.30. Kierowcy zjeżdżali o 14.00 - 17.00 w zależności od ilości sklepów. Jeździli od poniedziałku do piątku. Było 60 samochodów ciężarowych powyżej 3,5t, były też (...) i (...). Z kategorią "2" jeździło się samochodami ciężarowymi. W-ca tylko jeździł samochodem ciężarowym. Każdy miał przydzielone swój samochód. Dyspozytor decydował o trasie. Praca nieraz trwała do 19 (zeznania wnioskodawcy, zeznania świadka R. J., I. N. – na nagraniu CD – 00:04:20 – 00:23:04 k. 22, świadectwo wykonywania pracy w szczególnych warunkach k. 7/akta sprawy; akta osobowe w-cy).

Decyzją z 14.06.2022r., ZUS ustalił P. W. wysokość emerytury docelowej od 2.03.2022 r., ponownie ustalając wysokość świadczenia i podejmując jego wypłatę od 1.04.2022r., tj. od pierwszego dnia miesiąca, w którym rozwiązano stosunek pracy Jednocześnie odmówiono prawa do rekompensaty z tytułu wykonywania prac w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze z uwagi na nieudokumentowanie co najmniej 15 lat tego rodzaju prac; uwzględniono 9 lat 4 miesiące 21 dni prac w szczególnych warunkach od 11.03.1997 - 31.12.2001, 1.01.2002 - 31.07.2006 (decyzja k. 82/akta ZUS).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie i w postępowaniu przed organem rentowym. Okoliczności dotyczące zatrudnienia i charakterystyki pracy wnioskodawcy w Spółdzielni (...) w P. od 15.01.1979 - 31.05.1987, Sąd ustalił na podstawie niekwestionowanych zeznań świadków R. J., I. N., zeznań wnioskodawcy. Zdaniem Sądu zeznania świadków są logiczne, spójne, miarodajne i brak podstaw by odmówić im mocy dowodowej. W poczet materiału dowodowego Sąd przyjął także akta osobowe wnioskodawcy. W świetle materiału dowodowego praca odwołującego, którą wykonywał w spornym okresie, kwalifikuje się do zaliczenia do stażu w szczególnych warunkach, jako praxca kierowcy samochodu ciężarowego pow. 3,5t.

Sąd Okręgowy zważył:

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie.

W myśl art. 2 pkt 5 ustawy z 9.12.2008r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2017r., poz. 644 ze zm.), rekompensata - odszkodowanie za utratę możliwości nabycia prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze dla osób, które nie nabędą prawa do emerytury pomostowej.

Jak wynika z art. 21 cyt. ustawy, rekompensata przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli ma okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 15 lat. Rekompensata nie przysługuje osobie, która nabyła prawo do emerytury na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Celem rekompensaty, podobnie jak i emerytury pomostowej, jest łagodzenie skutków utraty możliwości przejścia na emeryturę przed osiągnięciem wieku emerytalnego przez pracowników zatrudnionych przy pracach w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. W przypadku rekompensaty realizacja tego celu polega jednak nie na stworzeniu możliwości wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej, lecz na odpowiednim zwiększeniu podstawy wymiaru emerytury z FUS, do której osoba uprawniona nabyła prawo po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. W taki sposób istotę rekompensaty określa zresztą sam ustawodawca, definiując ją w art. 2 pkt 5 ustawy o e. p.

Definicję pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze uprawniającą do wcześniejszej emerytury reguluje art. 32 ustawy emerytalno – rentowej oraz przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 7.02.1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43 ze zm.).

Zgodnie z §3 i §4 cyt. rozporządzenia, pracownik, który wykonywał prace w szczególnych warunkach wymienione w wykazie A, nabywa prawo do emerytury jeżeli łącznie spełnia warunki: mężczyzna jeżeli osiągnął wiek 60 lat, ma wymagany „okres zatrudnienia” 25 lat, w tym przepracował co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach.

Przeprowadzone postępowanie dowodowe wykazało, że wnioskodawca spełnił sporną przesłankę zatrudnienia w szczególnych warunkach. W okresie zatrudnienia w Spółdzielni (...) w P. od 15.01.1979 - 31.05.1987, wykonywał pracę kierowcy samochodów ciężarowych o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony, o której mowa w wykazie A dział VIII pkt 2 załącznika do Rozporządzenia RM z 7.02.1983r.

Mając na uwadze powyższe, Sąd Okręgowy na podstawie art. 477 14§2k.p.c. zmienił zaskarżoną decyzję i orzekł, jak w sentencji.

Z:

odpis wyroku z odpisem uzasadnienia doręczyć pełnomocnikowi ZUS, pouczyć o apelacji oraz wypożyczyć akta rentowe na 14 dni.