Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX Ka 516/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 lipca 2022 roku

Sąd Okręgowy w Kielcach IX Wydział Karny-Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Krzysztof Sajtyna

Protokolant: sekr. sądowy Magdalena Sornat

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej K.-Wschód w K. P. G.

po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2022 roku

sprawy J. K. ur. (...) w K., syna W. i Ł. oskarżonego o przestępstwo z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 12 kk

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Kielcach

z dnia 6 grudnia 2021 roku sygn. akt II K 1012/17

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że przyjmuje, iż przypisanego w punkcie I wyroku przestępstwa oskarżony dopuścił się wyłącznie na szkodę Wspólnoty Mieszkaniowej (...) w K. przy ul. (...);

II.  w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

III.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 520 (pięćset dwadzieścia) złotych tytułem kosztów sądowych za II instancję.

SSO Krzysztof Sajtyna