Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 1624/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 września 2022 r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu IV Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Magdalena Jurkowicz

Sędziowie: SSO Marcin Sosiński (spr.)

SSO Grzegorz Szepelak

Protokolant Dawid Weliczko

przy udziale Prokuratora – B. M.

po rozpoznaniu w dniach 26.04.2022 r., 09.05.2022 r., 06.09.2022 r. sprawy

1.  P. Z.

ur. (...) w M., syna Z. i G. z domu W.

oskarżonego o czyn z art. 291 § 1 k.k.

2.  M. K.

ur. (...) w M., syna T. i T. z domu B.

oskarżonego o czyny z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 284 § 2 k.k.; z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 298 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.; z art. 233 § 1 k.k

3.  R. R.

ur. (...) w M., syna B. i K. z domu C.

oskarżonego o czyny z art. 284 § 2 k.k.; z art. 233 § 1 k.k. w zb. z art. 238 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonych

od wyroku Sądu Rejonowego w Miliczu

z dnia 28 września 2021 r. sygn. akt II K 48/18

****************

I.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

II.  zwalnia oskarżonych od ponoszenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze, w tym od opłat za II Instancję.

SSO Marcin Sosiński SSO Magdalena Jurkowicz SSO Grzegorz Szepelak