Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XI GNc 1933/22

POSTANOWIENIE

S., dnia 28 października 2022 r.

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Wydział XI Gospodarczy

Przewodniczący: SSR Kalina Gomuła

po rozpoznaniu w dniu 28 października 2022 r. w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) & Co.KG

przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S., T. H.

o zapłatę

w przedmiocie wniosku pozwanych o wstrzymanie wykonalności nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym z weksla przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XI Wydział Gospodarczy w dniu 19 września 2022 roku (sygn. akt XI GNc 1933/22)

postanawia:

oddalić wniosek.

SSR Kalina Gomuła

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

4.  (...)

5.  (...)

(...)

(...)

6.  (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) ,(...)

7.  (...)

S. (...)