Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1150/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 czerwca 2022 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Renata Jagura

po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2022 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej V. (...) z siedzibą w W.

przeciwko R. K.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Brzezinach z dnia 14 kwietnia 2021 roku, sygn. akt I C 6/20

I.  zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

„ Zasądza od R. K. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. kwotę 844,28 zł (osiemset czterdzieści cztery złote dwadzieścia osiem groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 8 sierpnia 2019 roku do dnia zapłaty i kwotę 317 (trzysta siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.”

II.  zasądza od R. K. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. kwotę 235 zł (dwieście trzydzieści pięć złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym.