Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 1043/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 grudnia 2022 r.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Piotr Nowak

Protokolant: staż. sąd. Daria Jankowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu rozprawie w dniach 05 maja 2022 roku, 07 czerwca 2022 roku, 10 listopada 2022 r. i 06 grudnia 2022 r,

sprawy R. S. ur. (...) w P. s. S. i J. z domu W.,

oskarżonego o to, że:

I.  w dniu 22 lipca 2019 roku w nieustalonym miejscu ze skutkiem w Z. przy ul. (...) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem firmę (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. w ten sposób, że wykorzystując dane osobowe i podszywając się pod R. C. za pośrednictwem sieci internetowej zawarł umowę pożyczki o nr (...) z firmą (...) Sp. z o.o. na kwotę 4800 złotych wprowadzając w błąd w/w firmę co do faktycznego zamiaru jej spłaty a która została zaksięgowana na wskazanym przez siebie własnym rachunku bankowym o nr (...) banku (...) SA tym samym narażając R. C. na spłatę zobowiązania finansowego.

tj. o czyn z art. 286§1 kk

II.  w dniu 08 sierpnia 2019 roku w nieustalonym miejscu ze skutkiem w Z. przy ul. (...) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem firmę (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. w ten sposób, że wykorzystując dane osobowe i podszywając się pod R. C. za pośrednictwem sieci internetowej zawarł umowę pożyczki nr (...) z firmą (...) Sp. z o.o. na kwitę 4500 złotych wprowadzając w błąd w/w firmę co do faktycznego zamiaru spłaty a która została zaksięgowana na wskazany przez siebie własny rachunek bankow o nr (...) banku (...) tym samym narażając R. C. na spłatę zobowiązania finansowego.

tj. o czyn z art. 286§1 kk

1.  uznaje oskarżonego R. S. za winnego popełnienia czynów zarzucanych mu w punkcie I i II aktu oskarżenia, wyczerpujących dyspozycję art. 286 § 1 kk każdy i przyjmując, iż stanową one ciąg przestępstw na podstawie art. 286 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk w zw. z art. 33 § 2 kk wymierza mu karę 10 (dziesięć) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 100 (sto) stawek dziennych po 20 (dwadzieścia) złotych każda;

2.  na podstawie art. 69 § 1 i § 2 kk i art. 70 § 1 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza oskarżonemu na okres próby 2 (dwóch) lat;

3.  na podstawie art. 41 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego R. S. środek karny zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz wykonywania zatrudnienia związanego z udzielaniem lub pośredniczeniem w udzielaniu kredytów i innych instrumentów finansowych na okres 2 (dwóch) lat;

4.  na podstawie art. 44 § 1 kk orzeka przepadek i nakazuje pozostawić w aktach sprawy dowód rzeczowy szczegółowo opisany w wykazie dowodów rzeczowych Drz 936/21 na karcie 261 akt;

5.  zasądza od oskarżonego R. S. na rzecz oskarżyciela posiłkowego R. C. kwotę 4.132,80 (cztery tysiące sto trzydzieści dwa 80/100) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa adwokackiego poniesionych w sprawie;

6.  pobiera od oskarżonego opłatę w kwocie 380 (trzysta osiemdziesiąt) złotych i zasądza od niego na rzecz Skarbu Państwa kwotę (...),50 (jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt sześć 50/100) złotych tytułem obowiązku zwrotu poniesionych w sprawie wydatków sądowych.