Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 713/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 listopada 2022 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący Sędzia Tomasz Ignaczak (spr.)

Protokolant sekretarz sądowy Bożena Sobczyk

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie delegowanego do Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim Moniki Rorat

po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2022 r.

sprawy K. S.

oskarżonego o czyn z art. 280 § 1 kk w zw. z art. 158 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

oraz z urzędu sprawy P. W.

oskarżonego o przestępstwo z art. 280 § 1 kk w zw. z art. 158 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

na skutek apelacji wniesionych przez oskarżonego K. S. i jego obrońcę

od wyroku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim

z dnia 4 lipca 2022 r. sygn. akt II K 261/22

1.  zmienia zaskarżony wyrok w stosunku do oskarżonego K. S. oraz z urzędu w stosunku do oskarżonego P. W. w ten sposób, że:

a.  w miejsce jednego przestępstwa przypisanego oskarżonemu K. S. w punkcie 1 uznaje go za winnego tego, że :

-

w dniu 16 kwietnia 2022 roku w T. działając wspólnie i w porozumieniu z P. W. , M. W. i B. W. dokonał pobicia D. M. w ten sposób, że uderzał go rękoma i kopał po całym ciele, czym naraził go na bezpośrednie niebezpieczeństwo wystąpienia skutków określonych co najmniej w art. 157 § 1 kk, powodując u pokrzywdzonego uogólnione stłuczenie ciała, szczególnie głowy w okolicy nasady nosa, okolicy kąta żuchwy po stronie lewej i okolicy ciemieniowo- potylicznej lewej z krótkotrwałą utratą świadomości, czym wyczerpał dyspozycję art. 158 § 1 kk i za to, na podstawie art. 158 § 1 kk w zw. z art. 37 a § 1 kk wymierza mu karę 10 ( dziesięciu ) miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej dozorowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 ( dwudziestu ) godzin w stosunku miesięcznym;

-

w dniu 16 kwietnia 2022 roku w T. działając wspólnie i w porozumieniu z P. W. dokonał zaboru w celu przywłaszczenia należących do pokrzywdzonego D. M. kurtki o wartości 300 złotych i znajdujących się w kieszeni tej kurtki pieniędzy w kwocie 154,20 złotych, czym wyczerpał dyspozycję art. 119 § 1 kw i za to, na podstawie art. 119 § 1 kw wymierza mu karę 1 ( jednego) miesiąca ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej dozorowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 ( dwudziestu ) godzin w stosunku miesięcznym;

b.  w miejsce jednego przestępstwa przypisanego oskarżonemu P. W. w punkcie 2 uznaje go za winnego tego, że :

-

w dniu 16 kwietnia 2022 roku w T. działając wspólnie i w porozumieniu z K. S., M. W. i B. W. dokonał pobicia D. M. w ten sposób, że uderzał go rękoma i kopał po całym ciele, czym naraził go na bezpośrednie niebezpieczeństwo wystąpienia skutków określonych co najmniej w art. 157 § 1 kk, powodując u pokrzywdzonego uogólnione stłuczenie ciała, szczególnie głowy w okolicy nasady nosa, okolicy kąta żuchwy po stronie lewej i okolicy ciemieniowo- potylicznej lewej z krótkotrwałą utratą świadomości, czym wyczerpał dyspozycję art. 158 § 1 kk i za to, na podstawie art. 158 § 1 kk w zw. z art. 37 a § 1 kk wymierza mu karę 5 (pięciu) miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej dozorowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 ( dwudziestu ) godzin w stosunku miesięcznym;

-

w dniu 16 kwietnia 2022 roku w T. działając wspólnie i w porozumieniu z K. S. dokonał zaboru w celu przywłaszczenia należących do pokrzywdzonego D. M. kurtki o wartości 300 złotych i znajdujących się w kieszeni tej kurtki pieniędzy w kwocie 154,20 złotych, czym wyczerpał dyspozycję art. 119 § 1 kw i za to, na podstawie art. 119 § 1 kw wymierza mu karę 1 ( jednego) miesiąca ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej dozorowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 ( dwudziestu ) godzin w stosunku miesięcznym;

c.  uchyla rozstrzygnięcia z punktów 8 i 9;

d.  na podstawie art. 63 § 1 kk zalicza oskarżonemu K. S. na poczet orzeczonej w punkcie 1 a tiret pierwszy wyroku Sądu Okręgowego kary ograniczenia wolności okres pozbawienia wolności od dnia 26 kwietnia 2022 roku godzina 08.35 do dnia 4 lipca 2022 roku godzina 14.50 ustalając, że jeden dzień pozbawienia wolności jest równy dwóm dniom kary ograniczenia wolności;

e.  na podstawie art. 63 § 1 kk zalicza oskarżonemu P. W. na poczet orzeczonej w punkcie 1 b tiret pierwszy wyroku Sądu Okręgowego kary ograniczenia wolności okres pozbawienia wolności od dnia 26 kwietnia 2022 roku godzina 06.05 do dnia 1 czerwca 2022 roku godzina 14.25 ustalając, że jeden dzień pozbawienia wolności jest równy dwóm dniom kary ograniczenia wolności;

f.  ustala, iż rozstrzygnięcie z punktu 5 co do oskarżonego K. S. związane jest ze skazaniem go za czyn przypisany w punkcie 1 a tiret pierwszy wyroku Sądu Okręgowego i precyzuje je poprzez wskazanie, że określona w tym rozstrzygnięciu kwota zasądzona jest na rzecz pokrzywdzonego D. M.;

g.  ustala, iż rozstrzygnięcie z punktu 5 co do oskarżonego P. W. związane jest ze skazaniem go za czyn przypisany w punkcie 1 b tiret pierwszy wyroku Sądu Okręgowego i precyzuje je poprzez wskazanie, że określona w tym rozstrzygnięciu kwota zasądzona jest na rzecz pokrzywdzonego D. M.;

2.  w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

3.  zasądza od oskarżonego K. S. na rzecz oskarżyciela posiłkowego D. M. 840 ( osiemset czterdzieści ) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu odwoławczym;

4.  zasądza od oskarżonego K. S. na rzecz Skarbu Państwa 20 (dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu wydatków poniesionych w postępowaniu odwoławczym oraz wymierza mu 210 (dwieście dziesięć) złotych tytułem opłaty za obie instancje.