Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 759/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 grudnia 2022 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący Sędzia Agnieszka Szulc-Wroniszewska

Protokolant sekretarz sądowy Jakub Biernat

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Radomsku Jakuba Łaskiego

po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2022 r.

sprawy A. K.

oskarżonego o czyn z art. 300 § 2 kk

na skutek apelacji wniesionych przez obrońcę oskarżonego i pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego W. Ł.

od wyroku Sądu Rejonowego w Radomsku

z dnia 15 lipca 2022 r. sygn. akt II K 507/21

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

- na podstawie art. 72 § 1 pkt 8 kk zobowiązuje oskarżonego A. K. do wykonania punktu 2 wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 13 stycznia 2016 r. sygn. I ACa 925/15 w terminie 1 (jednego) roku od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku;

2.  w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

3.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata Ł. K. kwotę 516,60 (pięćset szesnaście 60/100) złotych tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu w postępowaniu odwoławczym oraz kwotę 75,22

( siedemdziesiąt pięć 22/100) tytułem zwrotu kosztów dojazdu do sądu;

4.  zasądza od oskarżonego A. K. na rzecz oskarżyciela posiłkowego W. Ł. kwotę 840 (osiemset czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu odwoławczym,

5.  zwalnia oskarżonego A. K. od opłaty za drugą instancję i wydatków poniesionych przez Skarb Państwa w postępowaniu odwoławczym.