Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKa 252/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

dnia 14 grudnia 2022 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Przemysław Grajzer

Sędziowie: Maciej Świergosz

Piotr Michalski (spr.)

Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Zwierzchlewska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze Roberta Gabryszaka

po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2022 r.

sprawy:

T. S. ( (...))

oskarżonego o popełnienie przestępstwa z art. 189 § 2 k.k.

na skutek apelacji wniesionej przez Prokuratora

od wyroku Sądu Okręgowego w Z. G.

z dnia (...)

uchyla zaskarżony wyrok w całości i sprawę przekazuje Sądowi Okręgowemu w Zielonej Górze do ponownego rozpoznania

P. M. (1) P. G. M. Ś.