Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 1366/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 stycznia 2023r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział IV Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: (...) P. W.

Protokolant: Agata Skolik

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu- Andrzeja Roli

po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2023r.

sprawy A. W.

córki M. i M. z domu L.

urodzonej w dniu (...) w N.

oskarżonej o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonej

od wyroku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej

z dnia 11 lipca 2022 r. sygn. akt II K 333/21

I.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

II.  zasądza od oskarżonej na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe za postępowanie odwoławcze, w tym wymierza jej opłatę w kwocie 180 złotych za II instancję.

(...) P. W.