Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Pa 112/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 1 lutego 2023 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Olejniczak-Kosiara

po rozpoznaniu w dniu 1 lutego 2023 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa R. Ś.

przeciwko S. J.

o wynagrodzenie za pracę, ustalenie istnienia stosunku pracy i ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 6 października 2022 roku w sprawie sygn. akt X P 994/18

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od R. Ś. na rzecz S. J. kwotę 1350,00 (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt) złotych tytułem kosztów procesu za II (drugą) instancję.

Sędzia Agnieszka Olejniczak-Kosiara