Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 1555/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 stycznia 2023r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu IV Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Dorota Nowińska

Protokolant: Agata Skolik

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia-Stare Miasto- Anny Kaniak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 stycznia 2023r.

sprawy M. F.

syna W. i R. z domu J.

urodzonego w dniu (...) we W.

oskarżonego o czyn z art. 279 § 1 kk w zw. w art. 64 § 1 kk

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu

z dnia 21 grudnia 2021r. sygn. akt V K 543/21

uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Rejonowemu dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu do ponownego rozpoznania.

SSO Dorota Nowińska