Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKa 256/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 maja 2022 r.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSA Janusz Jaromin (spr.)

Sędziowie: SA Piotr Brodniak

SA Małgorzata Jankowska

Protokolant: st. sekr. sądowy Anita Jagielska

przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej Szczecin – Śródmieście w Szczecinie Moniki Kałużnej

po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2022 r. sprawy

M. R.

oskarżonego z art. 13 § 1 kk w związku z art. 286 § 1 kk w zbiegu z art. 297 § 1 kk w związku z art. 11 § 2 kk

na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie

z dnia 10 sierpnia 2021 r. sygn. akt III K 134/21

I.  zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy,

II.  wydatkami postępowania odwoławczego obciąża Skarb Państwa.

SSA Małgorzata Jankowska SSA Janusz Jaromin SSA Piotr Brodniak