Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: VI Ns 191/22

POSTANOWIENIE

  Dnia 8 grudnia 2022 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie, VI Wydział Cywilny, w składzie:

Przewodniczący: asesor sądowy Bartłomiej Balcerek

Protokolant: Dariusz Skok

po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2022 roku

na rozprawie

sprawy z wniosku S. R.

z udziałem A. (E.) R.

o stwierdzenie nabycia spadku po Aronie R.

postanawia:

1.  stwierdzić, że spadek po Aronie R., urodzonym (...), z ostatnim miejscem stałego pobytu w L., zmarłym 20 września 2021 roku w L., nabyli córka S. R. i syn A. (E.) R. w udziałach po ½ na podstawie:

a.  dziedziczenia ustawowego na podstawie prawa polskiego – w zakresie majątku nieruchomego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

b.  testamentu z dnia 5 kwietnia 2019 roku – w zakresie majątku położonego na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

c.  dziedziczenia ustawowego na podstawie prawa angielskiego – w zakresie pozostałych składników majątku;

2.  stwierdzić, że uczestnicy ponoszą koszty związane ze swoim udziałem w sprawie.