Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II Ca 1228/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 marca 2023 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

sędziowie Sądu Okręgowego: Tomasz Szaj – przewodniczący, sprawozdawca

Marzenna Ernest

Iwona Siuta

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 marca 2023 roku w Szczecinie

sprawy z powództwa T. S. (1)

przeciwko F. N., M. S., A. S., M. G., S. D. (1), W. S., D. W., T. W., (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w R., (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w R.

o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

na skutek apelacji powoda oraz pozwanego (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w R. od wyroku Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 30 grudnia 2021 roku, sygnatura akt I C 923/15

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

a)  w punkcie I oddala powództwo w całości;

b)  w punkcie II zasądza od powoda T. S. (1) na rzecz pozwanego (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w R. 1 217,- zł (tysiąc dwieście siedemnaście złotych) tytułem kosztów procesu oraz odstępuje od obciążania powoda kosztami postępowania w pozostałym zakresie;

2.  oddala apelację powoda w całości;

3.  zasądza od powoda T. S. (1) na rzecz pozwanego (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w R. 1 900,- zł (tysiąc dziewięćset złotych) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego;

4.  przyznaje radcy prawnemu M. L. (1) od Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Goleniowie 738,- zł (siedemset trzydzieści osiem złotych) w tym podatek od towarów i usług, tytułem kosztów pomocy prawnej udzielonej powodowi z urzędu w postępowaniu apelacyjnym.

sędzia Marzenna Ernest sędzia Tomasz Szaj sędzia Iwona Siuta

(...)

(...)

1.  (...)

2.  (...)

(...)

(...)

(...)

3.  (...)

(...)

(...)

-(...)

(...)

-(...)

(...)

4.  (...)

(...)