Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II Ca 1696/22

POSTANOWIENIE

Dnia 23 lutego 2023 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

sędzia Sądu Okręgowego Tomasz Szaj (spr.)

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 23 lutego 2023 roku w Szczecinie

sprawy z wniosku E. C.

przy udziale M. C. (1), D. C., H. C., S. C.

o zasiedzenie

na skutek apelacji wnioskodawczyni od postanowienia Sądu Rejonowego w Stargardzie z dnia 3 października 2022 roku, sygnatura akt I Ns 63/21

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od wnioskodawczyni E. C. na rzecz uczestnika M. C. (2) 2 700,- zł (dwa tysiące siedemset złotych) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

Tomasz Szaj

(...)

(...)

1.  (...)

2.  (...)

(...)

(...)

3.  (...)

(...)

4.  (...)

(...)