Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II Ca 187/23

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 marca 2023 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

sędzia Sądu Okręgowego Tomasz Szaj (spr.)

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 marca 2023 roku w Szczecinie

sprawy z powództwa B. U., J. U., S. L.

przeciwko J. G.

o przywrócenie naruszonego posiadania i zaniechanie naruszeń

na skutek apelacji powodów od wyroku Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 4 stycznia 2023 roku, sygnatura akt I C 136/22

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od powodów B. U., J. U., S. L. na rzecz pozwanego J. G. 160 zł (sto sześćdziesiąt złotych) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

Tomasz Szaj

(...)

1.  (...)

2.  (...)

(...)

(...)

3.  (...)

(...)