Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II Ca 222/23

POSTANOWIENIE

Dnia 20 kwietnia 2023 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

sędzia Sądu Okręgowego Tomasz Szaj (spr.)

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 kwietnia 2023 roku w Szczecinie

sprawy z wniosku M. Z., R. Z.

przy udziale S. S., I. K., K. S., J. S.

o zasiedzenie

na skutek apelacji uczestników od postanowienia Sądu Rejonowego w Stargardzie z dnia 29 grudnia 2022 roku, sygnatura akt I Ns 15/20

1.  zmienia zaskarżone postanowienie w ten sposób, że:

a)  w punkcie I wniosek oddala;

b)  zasądza od wnioskodawców M. Z. i R. Z. solidarnie na rzecz uczestników S. S., I. K., K. S., J. S. kwotę 900,- zł (dziewięćset złotych) tytułem kosztów postępowania;

2.  zasądza od wnioskodawców M. Z. i R. Z. solidarnie na rzecz uczestników S. S., I. K., K. S., J. S. kwotę 2 450,- zł (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

sędzia Tomasz Szaj

(...)

(...)

1.  (...)

2.  (...)

(...)

(...)

3.  (...)

(...)