Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I Ns 53/16

POSTANOWIENIE

Dnia 7 marca 2023 r.

Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Lidia Grzelak

Protokolant st. sekr. sąd. Edyta Wojciechowska

po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2023 r. w Ciechanowie

na rozprawie

sprawy z wniosku K. Ś.

z udziałem K. O.

o zniesienie współwłasności

postanawia:

I ustalić, że przedmiotem zniesienia współwłasności jest zabudowana nieruchomość położona w C., dla której Sąd Rejonowy w Ciechanowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW (...) o wartości 412720,00 zł ( czterysta dwanaście tysięcy siedemset dwadzieścia złotych ), stanowiąca przedmiot współwłasności wnioskodawczyni K. Ś. oraz uczestniczki postępowania K. O. w udziałach po ½ ( jednej drugiej ) części;

II dokonać zniesienia współwłasności nieruchomości opisanej w pkt I postanowienia, w ten sposób, że:

1. przyznać na rzecz wnioskodawczyni K. Ś. zabudowaną nieruchomość położoną w C., stanowiącą działkę oznaczoną numerem (...) o powierzchni 0,0458 ha, stanowiącą część nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Ciechanowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW (...), przedstawioną na mapie z projektem podziału działki nr (...) ( wariant II ), sporządzonej w dniu 23 czerwca 2017 r. przez geodetę uprawnionego mgr inż. E. M., przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 3 lipca 2017 r. za numerem P. (...).2017. (...) ( k. 195 akt ) o wartości 259388,00 zł ( dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem złotych ), przy czy powyższa mapa stanowi integralną część niniejszego postanowienia;

2. przyznać na rzecz uczestniczki postępowania K. O. zabudowaną nieruchomość położoną w C., stanowiącą działkę oznaczoną numerem (...) o powierzchni 0,0391 ha, stanowiącą część nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Ciechanowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW (...), przedstawioną na mapie z projektem podziału działki nr (...) ( wariant II ), sporządzonej w dniu 23 czerwca 2017 r. przez geodetę uprawnionego mgr inż. E. M., przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 3 lipca 2017 r. za numerem P. (...).2017. (...) ( k. 195 akt ) o wartości 153332,00 zł ( sto pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa złote ), przy czy powyższa mapa stanowi integralną część niniejszego postanowienia:

III wnioskodawczyni K. Ś. na rzecz uczestniczki postępowania K. O. tytułem dopłaty kwotę 106056,00 zł ( sto sześć tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych ) płatną w terminie trzech miesięcy od uprawomocnienia się niniejszego postanowienia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku uchybienia terminowi płatności;

IV nakazać ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa od wnioskodawczyni K. Ś. kwotę 5306,42 zł ( pięć tysięcy trzysta sześć złotych czterdzieści dwa grosze ) tytułem uzupełnienia kosztów postępowania orzeczonych prawomocnymi postanowieniami z dnia 8 czerwca 2016 r., 18 sierpnia 2017 r., 27 stycznia 2021 r., 23 kwietnia 2021 r., 31 sierpnia 2022 r.;

V nakazać ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa od uczestniczki postępowania K. O. kwotę 20090,55 zł ( dwadzieścia tysięcy dziewięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt pięć groszy ) tytułem uzupełnienia kosztów postępowania orzeczonych prawomocnymi postanowieniami z dnia 8 czerwca 2016 r., 23 listopada 2016 r., 18 sierpnia 2017 r., 28 stycznia 2019 r., 27 stycznia 2020 r., 23 kwietnia 2021 r., 31 sierpnia 2022 r.;

VI zasądzić od uczestniczki postępowania K. O. na rzecz wnioskodawczyni K. Ś. kwotę 500,00 zł ( pięćset złotych ) tytułem zwrotu połowy opłaty sądowej;

VII w pozostałym zakresie pozostawić wnioskodawczynię K. Ś. i uczestniczkę postępowania K. O. przy poniesionych kosztach postępowania związanych z ich udziałem w sprawie.

Sędzia Lidia Grzelak