Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III K 27/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 września 2022r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu III Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Anna Zawiślak

Protokolant: sekr. sąd. Sylwia Świniarska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 września 2022r

sprawy:

K. L. s. A. i A. z d. P.

ur. (...) w K.

oskarżonego o to, że:

I.  w okresie od 16.11.2016 r. do dnia 23.11.2016r. ze skutkiem w O. lub w K., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, nadto wspólnie i w porozumieniu ze S. Z., w celu osiągniecia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd 3 instytucje bankowe w zakresie danych faktycznego kredytobiorcy lub innych okoliczności mających pływ na ustalenie zdolności kredytowej i o istotnym znaczeniu do uzyskania wsparcia finansowego, w szczególności przedkładając pisemne oświadczenia o braku istniejących zobowiązań po stronie kredytobiorcy, jak też wyzyskując błąd tych instytucji poprzez zatajenie zamiaru zaciągnięcia w tym samym czasie innych kredytów lub pożyczek, doprowadził je do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci przekazania kredytów, i tak:

- w dniu 16.11.2016 r. ze skutkiem w K., działając w opisany sposób, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) S.A. wyłudzając kredyt w wysokości 39.949,25 zł

- w dniu 17.11.2016 r. ze skutkiem w K. działając w opisany sposób, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank SA wyłudzając kredyt w wysokości 86.350,00 zł

- w dniu 23.11.2016r. ze skutkiem w O. W.. działając w opisany sposób, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank (...) SA, którego następcą prawnym jest (...) Bank (...) SA wyłudzając kredyt w wysokości 87.000 zł

Czym działali na szkodę w/w Banków w stosunku do mienia znacznej wartości

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. i w zw. z art. 11 § 2 k.k. oraz w zw. Z art. 294 § 1 k.k. i w zw. z art. 12 § 1 k.k.

1.  uznaje oskarżonego K. L. za winnego zarzucanego mu czynu wypełniającego znamiona z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 12 k.k., z tą zmianą, iż z jego opisu eliminuje zwrot „ w porozumieniu ze S. Z.” i przyjmuje, iż oskarżony działał z inną ustaloną osobą i za to na podstawie art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. przy zastosowaniu art. 4 § 1 kk wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

2.  na podstawie art. 69 § 1 k.k. i art. 70 § 1 k.k. wykonanie orzeczonej wobec K. L. kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby 2 (dwóch) lat,

3.  na podstawie art. 72 § 1 pkt 1 k.k. zobowiązuje oskarżonego do pisemnego informowania sądu o przebiegu okresu próby co 6 (sześć) miesięcy,

4.  na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego K. L. na rzecz:

- Banku (...) S.A. kwotę 10 000 (dziesięć tysięcy 00/100) złotych,

(...) Banku S.A. kwotę 20 000 (dwadzieścia tysięcy 00/100) złotych

tytułem częściowego obowiązku naprawienia szkody,

5.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 1000,00 (jeden tysiąc 00/100) złotych tytułem kosztów sądowych, zwalniając oskarżonego od ich ponoszenia w pozostałym zakresie.

SSO Anna Zawiślak