Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 225/23

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 maja 2023 roku

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: asesor sądowy Julia Ślęzak

Protokolant: Renata Snopek

pod nieobecność prokuratora

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 maja 2023 roku

sprawy przeciwko R. S. , synowi B. i B. z domu S., urodzonemu (...) w B.,

oskarżonemu o to, że w okresie od 26 października 2022 roku do 26 listopada 2022 roku w B., woj. (...), działając w krótkich odstępach czasu, w ten sam sposób, z góry powziętym zamiarem, popełnił trzy umyślne wykroczenia przeciwko mieniu, tj. zaboru mienia w celu przywłaszczenia, kolejno: w dniu 26 października 2022 roku w sklepie sieci (...), przy ul. (...), trzy sztuki kawy (...) o wartości 89,97 złotych, działając na szkodę firmy (...) Sp. z o.o.”, w dniu 05 listopada 2022 roku w sklepie sieci (...) przy ul. (...), trzy butelki alkoholu whiskey marki (...) o pojemności 0,7 litra o wartości 278,97 złotych na szkodę sieci sklepu (...) S.A.” i w dniu 28 listopada 2022 roku z terenu sklepu (...) przy ulicy (...) dokonał zaboru mienia w postaci jednej butelki alkoholu whiskey marki (...), o pojemności 1,5 litra, na kwotę 159,00 złotych, na szkodę sieci sklepów (...) Sp. z o.o., przy czym łączna wartość strat, w kwocie 527,94 złotych, uzasadnia odpowiedzialność za przestępstwo,

tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

orzeka:

1.  w ramach zarzucanego czynu, oskarżonego R. S. uznaje za winnego tego, że w okresie od 26 października do 26 listopada 2022 roku w B., woj. (...), działając w krótkich odstępach czasu, w podobny sposób popełnił trzy umyślne wykroczenia przeciwko mieniu poprzez dokonanie zaboru mienia w celu jego przywłaszczenia, kolejno: w dniu 26 października 2022 roku w sklepie sieci (...) przy ul. (...), dokonał zaboru trzech sztuk kawy (...) o wartości 89,97 złotych, działając na szkodę firmy (...) Sp. z o.o.”, w dniu 05 listopada 2022 roku w sklepie sieci (...) przy ul. (...) dokonał zaboru trzech butelek alkoholu whiskey marki (...) o pojemności 0,7 litra o wartości 278,97 złotych na szkodę sieci sklepu (...) S.A.” i w dniu 26 listopada 2022 roku z terenu sklepu (...) przy ulicy (...) dokonał zaboru mienia w postaci jednej butelki alkoholu whiskey marki (...), o pojemności 1,5 litra o wartości 159,00 złotych na szkodę sieci sklepów (...) Sp. z o.o., przy czym łączna wartość strat, w kwocie 527,94 złotych uzasadnia odpowiedzialność za przestępstwo, zaś oskarżony zarzucanego czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, tj. w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne, tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 2 k.k. i art. 64 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 278 § 1 k.k. wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 46 § 1 k.k. zasądza od oskarżonego R. S. kwotę 89,97 (osiemdziesięciu dziewięciu 97/100) złotych na rzecz (...) Sp. z o.o., kwotę 278,97 (dwustu siedemdziesięciu ośmiu 97/100) złotych na rzecz (...) S.A. oraz kwoetę 159,00 (stu pięćdziesięciu dziewięciu) złotych na rzecz (...) S.A. tytułem obowiązku naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody;

3.  na podstawie art. 63 § 1 k.k. zalicza oskarżonemu na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres zatrzymania od dnia 16 lutego 2023 roku godz. 09:00 do dnia 16 lutego 2022 roku godz. 10:45;

4.  zwalnia oskarżonego z obowiązku zwrotu kosztów postępowania, które w całości przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.