Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 56/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 maja 2023 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie

Przewodniczący sędzia SO Jacek Chrostek

Protokolant sekretarz M. B.

po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2023 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z odwołania Poczty Polskiej Spółki Akcyjnej w W.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w Ł.

z dnia 22 listopada 2021 roku znak (...)

o zwrot nienależnie pobranego świadczenia

1.  zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że zwalnia Pocztę Polską Spółkę Akcyjną w W. od zwrotu nienależnie pobranego świadczenia za okres od 1 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w kwocie (...),51 ( dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt jeden groszy);

2.  zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł. na rzecz Poczty Polskiej Spółki Akcyjnej w W. kwotę 180 ( sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego .

SSO Jacek Chrostek