Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 1001/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 06 czerwca 2023 roku

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Piotr Nowak

Protokolant Agnieszka Sygidus

w obecności Prokuratora Rejonowego w Bełchatowie Katarzyny Koreckiej-Rożej

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 02 marca 2023 r., 23 marca 2023 r., 06 czerwca 2023 r.

sprawy P. W. (W.), ur. (...) w P., s. Z. i A. z d. C.

oskarżonego o to, że:

w okresie od stycznia 2022 roku do października 2022 roku w miejscowości B., woj. (...) uchylał się od wykonania obowiązku alimentacyjnego, na rzecz swojego syna D. W., określonego Wyrokiem Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 kwietnia 2013 roku, Syg. akt I C 290/13, w wysokości po 500 złotych miesięcznie, w wyniku czego łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych, przy czym naraził osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych

tj. o czyn z art. 209 § 1a kk

1.  oskarżonego P. W. uniewinnia od popełnienia zarzucanego mu czynu;

2.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adwokata M. J. kwotę 2 066,40 (dwa tysiące sześćdziesiąt sześć 40/100) złotych tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną oskarżonemu z urzędu;

3.  koszty postępowania przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.