Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 744/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 kwietnia 2023 roku

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: asesor sądowy J. Ś.

Protokolant: Jadwiga Jankowska, R. S., J. P.

pod nieobecność prokuratora

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 27 grudnia 2022 roku, 21 marca 2023 roku oraz 18 kwietnia 2023 roku

sprawy przeciwko P. G. (1) , synowi A. i E. z domu S., urodzonemu (...) w P.,

oskarżonemu o to, że w czasie od 01 maja 2019r. do 30 listopada 2020r. i kolejno od 01 września 2021r. do 01.04.2022r. w B. woj. (...) uchylał się od wykonania ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego na rzecz córki P. G. (2) określonego co do wysokości wyrokiem Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. Wydział I Cywilny z dn. 21.03.2006r. – sygn. akt I C 1148/05, w kwocie po 400zł miesięcznie, narażając uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, w wyniku czego łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych, przy czym zarzucanego czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, tj. w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne,

tj. o przestępstwo z art. 209 § 1a k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

orzeka:

1.  uznaje oskarżonego P. G. (1) za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu wyczerpującego dyspozycję art. 209 § 1a k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 209 § 1a k.k. wymierza mu karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  zwalnia oskarżonego z obowiązku zwrotu kosztów postępowania, które w całości przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.