Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 183/23

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 06 czerwca 2023 roku

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Piotr Nowak

Protokolant: Agnieszka Sygidus

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 06 czerwca 2023 roku

sprawy przeciwko

A. K. (K.) z domu U., córki W. i K. z d. K., ur. (...) w B.

oskarżonej o to, że:

w okresie od 27 marca 2022 roku do 25 listopada 2022 roku w B., woj. (...) uchylała się od obowiązku alimentacyjnego ustanowionego postanowieniem Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 16 sierpnia 2017 roku, sygn. akt III RC 327/17 w kwocie po 400 zł, a następnie podwyższonego wyrokiem zaocznym sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 02 czerwca 2021 roku, sygn. akt III RC 135/20 do kwoty po 60 zł miesięcznie na rzecz małoletniego syna K. K., reprezentowanego przez ojca M. K., w wyniku czego łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych, czym naraziła pokrzywdzonego na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, przy czym czynu tego dokonała w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za przestępstwo podobne

tj. o czyn z art. 209 §1a kk w zw. z art. 64 § 1 kk

1.  w miejsce zarzucanego czynu uznaje oskarżoną A. K. za winną tego, że w okresie od 27 marca 2022 roku do 25 listopada 2022 roku w B., woj. (...) uchylała się od obowiązku alimentacyjnego ustanowionego postanowieniem Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 16 sierpnia 2017 roku, sygn. akt III RC 327/17 w kwocie po 400 zł, a następnie podwyższonego wyrokiem zaocznym sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 02 czerwca 2021 roku, sygn. akt III RC 135/20 do kwoty po 60 zł miesięcznie na rzecz małoletniego syna K. K., reprezentowanego przez ojca M. K., w wyniku czego łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych, to jest popełnienia czynu wypełniającego dyspozycję art. 209 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 209 § 1 kk wymierza jej karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  zasądza od skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Radcy Prawnego A. O. kwotę 1 033,20 (jeden tysiąc trzydzieści trzy 20/100) złotych tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną oskarżonej z urzędu;

3.  zwalnia oskarżoną od ponoszenia kosztów sądowych w sprawie, które w całości przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.