Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II W 122/23

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 05 czerwca 2023 roku

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSR Bartosz Paszkiewicz

Protokolant Wiktoria Berezowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 05 czerwca 2023 roku

sprawy przeciwko J. P. , synowi S. i T. z domu K., urodzonemu (...) we W.,

obwinionemu o to, że dniu 16 stycznia 2023 roku o godz. 10.20 na drodze (...) w miejscowości W., gm. B., woj. (...), będąc kierującym pojazdem marki O. (...) o wyróżniku tablic (...), korzystał z telefonu komórkowego podczas jazdy, które wymagało trzymania mikrofonu lub słuchawki przez kierującego pojazdem w ręku,

tj. o wykroczenie z art. 97 k.w. w zw. z art. 45 ust. 2 pkt 1 p.r.d.

orzeka

1.  obwinionego J. P. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu wyczerpującego dyspozycję art. 97 k.w. w zw. z art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym i za to na podstawie art. 97 k.w. wymierza mu karę grzywny w wysokości 1000 (jeden tysiąc) złotych;

2.  wymierza obwinionemu opłatę w kwocie 100 (stu) złotych i zasądza od niego na rzecz Skarbu Państwa 100 (sto) złotych tytułem zwrotu zryczałtowanych wydatków postępowania.