Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV GC 1108/22 upr

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 kwietnia 2023 roku

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, IV Wydział Gospodarczy

w składzie:

przewodniczący: asesor sądowy Maciej Skuczyński

po rozpoznaniu 21 kwietnia 2023 roku w G.

w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych

na posiedzeniu niejawnym (art. 148 1 § 1 k.p.c.)

sprawy z powództwa A. G. (1) i A. G. (2)

przeciwko (...) S.A. w W.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanej (...) S.A. w W. łącznie na rzecz powodów A. G. (1) i A. G. (2) kwotę 1878,09 zł (tysiąc osiemset siedemdziesiąt osiem złotych dziewięć groszy) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 1 sierpnia 2022 roku do dnia zapłaty;

II.  zasądza od pozwanej na rzecz powodów kwotę po 1112,36 zł (tysiąc sto dwanaście złotych trzydzieści sześć groszy) na rzecz każdego z powodów z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.

(...) Maciej Skuczyński

Zarządzenia:

1.  odnotować i zakreślić;

2.  doręczyć odpis wyroku pełnomocnikowi powodów oraz pełnomocnikowi pozwanej (portal);

3.  po uprawomocnieniu się orzeczenia zwrócić wpłacającemu niewykorzystaną część zaliczki na biegłego w kwocie 392,28 zł;

4.  przedłożyć za miesiąc lub z pismem.

(...) Maciej Skuczyński