Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1139/21

POSTANOWIENIE

Dnia 26 października 2022 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący: sędzia Radosław Olewczyński

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 26 października 2022 r. w Łodzi

sprawy z wniosku Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta Ł.

o założenie księgi wieczystej i wpis prawa własności

na skutek apelacji wnioskodawcy

od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 28 kwietnia 2021 r., Dz Kw (...)

wydanego na skutek skargi wnioskodawcy na postanowienie referendarza sądowego z dnia 12 marca 2021 r.

p o s t a n a w i a :

oddalić apelację.