Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Pa 28/23

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 lipca 2023 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodnicząca: Sędzia SO Monika Pawłowska – Radzimierska (spr.)

Sędziowie: Sędzia SO Agnieszka Olejniczak - Kosiara

Sędzia SO Agnieszka Domańska – Jakubowska

Protokolant: sekretarz sądowy Joanna Janiak

po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2023 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa

A. S.

przeciwko

S. G.

o ustalenie istnienia stosunku pracy

na skutek apelacji strony pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie sygn. akt X P 1021/20

uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi X Wydziałowi Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów procesu za II instancję.

A. K. M. R. A. J.