Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1877/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 czerwca 2023 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodnicząca: Sędzia Agnieszka Olejniczak- Kosiara

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Marta Radecka

po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2023 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z wniosku L. W.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł.

o rekompensatę za pracę w szczególnych warunkach

w związku z odwołaniem L. W.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł.

z dnia 5 sierpnia 2022 roku, znak (...)

zmienia zaskarżoną decyzję i przyznaje L. W. prawo
do rekompensaty z tytułu pracy w warunkach szczególnych.