Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 czerwca 2023 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący – sędzia Anna Przybylska

Protokolant – sekr. sąd. W. F.

po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2023 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z odwołania M. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

o wysokość kapitału początkowego

na skutek odwołania od decyzji z dnia 18.01.2023 roku (...)-2022

zmienia zaskarżoną decyzję i ustala dla M. K. wysokość kapitału początkowego w kwocie 13.164,91 zł (trzynaście tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt jeden groszy), wyliczonego przy uwzględnieniu wskaźnika podstawy wymiaru w wysokości 22,59 % (dwadzieścia dwa i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta), ustalonego z lat 1989 – 1998.