Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1957/21 Sprostowano postanowieniem z dnia 22.11.2022 r.

POSTANOWIENIE

Dnia 9 listopada 2022 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: sędzia SO Krzysztof Kacprzak

po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2022 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego (...) z siedzibą w Ł.

z udziałem Z. C.

o stwierdzenie nabycia spadku

na skutek apelacji uczestnika

od postanowienia Sądu Rejonowego w Pabianicach

z dnia 12 lipca 2021 roku, sygn. akt I C 991/21

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę Sądowi Rejonowemu
w P. do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania apelacyjnego.