Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 228/23

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 czerwca 2023 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodnicząca: Sędzia Agnieszka Olejniczak- Kosiara

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Marta Radecka

po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2023 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z wniosku M. G.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

o wysokość kapitału początkowego i przeliczenie emerytury

w związku z odwołaniem M. G.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z dnia 12 grudnia 2022 roku, znak (...)-2015

oraz z dnia 12 grudnia 2022r roku, znak (...)

zmienia zaskarżone decyzje i przelicza emeryturę M. G. od dnia 1 listopada 2022 roku przy uwzględnieniu wskaźnika wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego wynoszącego 56,03 % (pięćdziesiąt sześć i 3/100 procent).