Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 246/23

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 kwietnia 2023 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

PrzewodniczącySędzia Agnieszka Szulc-Wroniszewska

Protokolantsekretarz sądowy Ewa Sudra

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Radomsku Katarzyny Posak

po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2023 roku

sprawy S. P.

oskarżonego o czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12§2 kk

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Radomsku

z dnia 22 grudnia 2021 roku sygn. akt II K 778/20

uchyla zaskarżony wyrok w stosunku do oskarżonego S. P. i sprawę przekazuje do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Radomsku