Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 250/23

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 maja 2023 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący Sędzia Krzysztof Gąsior

Protokolant sekretarz sądowy Bożena Sobczyk

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim Marcina Domaradzkiego

po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2023 r.

sprawy L. P.

oskarżonego o czyny z art. 7.1 Ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym ( Dz. U. 2002 Nr 126 poz.1068)

R. S.

oskarżonego o czyn z art. 7.1 Ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. 2002 Nr 126 poz.1068)

K. P.

oskarżonego o czyny z art. 7.1 Ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym ( Dz. U. 2002 Nr 126 poz.1068)

na skutek apelacji wniesionych przez pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego (...) S.A. oraz pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego C. + (...) S.A.

od wyroku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim

z dnia 5 stycznia 2023 r. sygn. akt II K 459/22

1)  zmienia zaskarżony wyrok, w ten sposób, że:

a) w miejsce rozstrzygnięcia z pkt 9 zaskarżonego wyroku zasądza od oskarżonego L. P. na rzecz pokrzywdzonego (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 15.178,39 złotych (piętnaście tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych trzydzieści dziewięć groszy), a na rzecz pokrzywdzonego C. + (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 22.097,79 złotych (dwadzieścia dwa tysiące dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy) tytułem obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody;

b) w miejsce rozstrzygnięcia z pkt 10 zaskarżonego wyroku zasądza od oskarżonego R. S. na rzecz pokrzywdzonego (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 6.914,82 złotych (sześć tysięcy dziewięćset czternaście złotych osiemdziesiąt dwa grosze), a na rzecz pokrzywdzonego C. + (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 5.999,40 złotych (pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści groszy) tytułem obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody;

c) w miejsce rozstrzygnięcia z pkt 11 zaskarżonego wyroku zasądza od oskarżonego K. P. na rzecz pokrzywdzonego (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 2.760 (dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt) złotych, a na rzecz pokrzywdzonego C. + (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 5.499,45 złotych (pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści pięć groszy) tytułem obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody;

2) w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

3) zasądza od oskarżonych L. P., R. S. i K. P. na rzecz oskarżyciela posiłkowego (...) S.A. z siedzibą w W. kwoty po 616 (sześćset szesnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa adwokackiego w postepowaniu przed sądem I i II instancji;

4) zasądza od oskarżonych L. P., R. S. i K. P. na rzecz Skarbu Państwa kwoty po 20 złotych (dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu wydatków poniesionych w postępowaniu odwoławczym.