Pełny tekst orzeczenia

S
ygn. akt II K 139/23

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Dnia 17 sierpnia 2023 r.


Sąd Rejonowy w Sandomierzu II Wydział Karny w składzie:


Przewodniczący: sędzia Marcin Sobierajski

Protokolant: Katarzyna Bronkowska


z udziałem Prokuratora ---

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 sierpnia 2023 r.

sprawy z oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu

przeciwko: P. K. (K.) s. S. i H. z d. M., ur. (...) w S.,


oskarżonemu o to, że:


w okresie od 10 czerwca 2022 roku do 07 marca 2023 roku w D., woj. (...), uchylał się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego na rzecz synów W. K. i D. K. określonych co do wysokości wyrokiem Sądu Rejonowego w Sandomierzu z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie sygn. akt III RC 25/21 w kwocie po 500 zł miesięcznie na każdego z nich, przy czym łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych na każde z dzieci,


tj. o czyn z art. 209 § 1 k.k.
uznaje oskarżonego P. K. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu stanowiącego występek z art. 209 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 209 § 1 k.k. wymierza mu karę 3 miesięcy pozbawienia wolności;


zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych w sprawie, obciążając nimi Skarb Państwa.