Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VU 775/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 października 2014 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie :

Przewodniczący SSO Ewa Nowakowska

Protokolant Alina Kędzia

po rozpoznaniu w dniu 13 października 2014 r. w Kaliszu

odwołania T. S.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

z dnia 9 maja 2014 r. Nr (...)

w sprawie T. S.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

o rentę rodzinną

oddala odwołanie

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 09.05.2014r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w O. odmówił T. S. prawa do wypłaty renty rodzinnej po mężu za okres od 01.02.2013r. do 28.08.2013r., gdyż wniosek w tym przedmiocie złożony został dopiero w dniu 29.04.2014r. Prawo do renty rodzinnej ustalone było dla niej od 09.02.2006r., ale świadczenie nie było wypłacane, gdyż pobierała własną rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy do 31.01.2013r., a następnie od 28.08.2013r. do 30.06.2014r. z tytułu całkowitej. Od 25.06.2012r. miała zawieszoną wypłatę renty rodzinnej i o podjęcie jej wypłaty zwróciła się dopiero po zakończeniu postępowania sądowego, w przedmiocie renty z niezdolności do pracy, w którym przyznano jej rentę po przerwie, z uwagi na powstanie nowego schorzenia.

Odwołanie od tej decyzji wniosła do Sądu T. S., domagając się przyznania renty rodzinnej za okres przerwy w pobieraniu własnej renty z tytułu niezdolności do pracy, podnosząc, że nie mogła wnieść o wznowienie renty rodzinnej do czasu wyjaśnienia renty chorobowej.

Organ rentowy wniósł o oddalenie odwołania.

Sąd ustalił co następuje:

Okoliczności faktyczne sprawy w zasadzie nie są sporne.

T. S. uprawniona była do renty rodzinnej po mężu od 09.02.2006r., z tym, że świadczenie to pobierała początkowo z synem B. po ½ części. W tym czasie kontynuowała zatrudnienie.

Decyzją z dnia 13.09.2012r. wypłata renty rodzinnej dla odwołującej się została wstrzymana wobec uzyskania uprawnień do własnej renty z niezdolności do pracy. Rentę w pełnej wysokości pobierał syn odwołującej się jako jedyny uprawniony do tego świadczenia.

W dniu 29.04.2014r. T. S. wystąpiła o „wyrównanie renty rodzinnej za okres od 01.02.2013r. do 28.09.2013r. w naliczeniu dla dwóch osób” podnosząc, że z dniem 01.02.2013r. „wygasł okres przyznania renty chorobowej i wznowiono ją z dniem 28.08.2013r.”

W okresie od 25.06.2012r. T. S. pobierała rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy, a decyzję odmawiającą prawa do renty na kolejny okres zaskarżyła do Sądu Okręgowego w Kaliszu.

Postanowieniem tego sądu z dnia 14.01.2014r. w sprawie o sygn. akt VU 831/13 zaskarżona decyzja została uchylona, a sprawa przekazana do ponownego rozpoznania, gdyż biegli ustalili niezdolność do pracy z uwagi na nowe schorzenie – zawał serca, który miał miejsce w dniu 23.08.2013r.

W wyniku ponownego badania przed organem rentowym T. S. została uznana za całkowicie niezdolną do pracy od 28.08.2013r. do 30.06.2014r. i przyznano jej prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy na ten czas.

Dopiero po otrzymaniu tej decyzji z dnia 02.04.2014r. odwołująca się wystąpiła o wypłatę renty rodzinnej za czas stanowiący lukę w pobieraniu własnej renty.

Na rozprawie w dniu 13.10.2014r. T. S. podała, że nie złożyła wniosku o podjęcie wypłaty renty rodzinnej bezpośrednio po ustaniu prawa do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, gdyż w organie rentowym wprowadzono ją w błąd udzielając jej informacji, że nie może starać się jednocześnie o dwa świadczenia.

Nie wskazała jednak osoby jaka udzieliła jej takiej informacji.

Sąd zważył co następuje:

W postępowaniu przez organem rentowym, w tym w kwestii wypłaty świadczeń przez ten organ obowiązuje ogólna zasada działania organu na wniosek osoby zainteresowanej.

Jak wynika z art. 129 ustawy z 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U.2013 poz. 1440 ze zm.) świadczenie wypłaca się poczynając od dnia powstanie prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym złożono wniosek lub wydano decyzję z urzędu.

Również w art. 135 ust.1 cyt. ustawy mowa jest o tym , że w razie ustania przyczyny powodującej wstrzymanie wypłaty świadczenia, wypłatę wznawia się od miesiąca ustania tej przyczyny, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty lub wydano decyzję z urzędu o jej wznowieniu.

Odwołująca się bezsprzecznie złożyła wniosek o podjęcie wypłaty jej części renty rodzinnej dopiero w dniu 29.04.2014r. tj. po wyjaśnieniu sytuacji dotyczącej jej własnej renty. Sąd nie dał jej wiary, iż to zachowanie pracownika organu rentowego uniemożliwiło złożenia wniosku o rentę rodzinną bezpośrednio po ustaniu własnej renty, gdyż po pierwsze nie powoływała się na to w odwołaniu, a po drugie nawet udzielenie jej informacji, że winna zdecydować się co do zgłaszanego roszczenia, nie wyklucza możliwości złożenia alternatywnego żądania.

Takiego zachowania organu rentowego nie należy utożsamiać z błędem organu, ale nawet przy przyjęciu takowego sytuacja odwołującej się nie byłaby inna. Ustawodawca w art.135 ust.3 cyt. ustawy zawarł rozróżnienie co do okresu za jaki wypłaca się wznawiane świadczenie (pozwalając na wypłatę za okres 3 lat wstecz)tylko w odniesieniu do sytuacji gdy wstrzymanie wypłaty nastąpiło na skutek błędu organu rentowego.

W niniejszej sprawie wstrzymanie wypłaty renty rodzinnej nie nastąpiło na skutek błędu organu rentowego, ale na wniosek odwołującej się i wpłata świadczenia mogłaby zostać podjęta również od miesiąca złożenia wniosku w tym przedmiocie. W momencie złożenia wniosku odwołująca się już uprawniona była do korzystniejszego własnego świadczenia rentowego i nie wnioskowała o podjęcie wypłaty na przyszłość, ale w istocie domagała się pokrycia tą drogą wstecznego okresu przerwy w pobieraniu świadczeń.

Zaskarżona decyzja jest prawidłowa i zgodnie z art.. 477 14 § 1 kpc orzeczono jak w wyroku.