Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1251/13

POSTANOWIENIE

Dnia 3 października 2014 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący: SSO Sławomir Zieliński

Sędziowie : SO Barbara Pięcek

SO Radosław Olewczyński (ref.)

Protokolant: Monika Bura

po rozpoznaniu w dniu 3 października 2014 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku H. K. i W. K.

z udziałem M. M. i W. M. (1)

o rozgraniczenie

na skutek apelacji uczestników postępowania

od postanowienia Sądu Rejonowego w Kutnie VI Zamiejscowego Wydziału Cywilnego z siedzibą w Ł. z dnia 17 czerwca 2013 r. wydanego w sprawie VI Ns 15/13

p o s t a n a w i a :

I.  zmienić zaskarżone postanowienie na następujące:

„1. dokonać rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami położonymi w obrębie geodezyjnym W., gmina P., woj. (...), z których pierwsza jest oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr (...) i zapisana w księdze wieczystej Nr (...) prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Kutnie IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Ł., a druga jest oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr (...) i zapisana w księdze wieczystej Nr (...) prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Kutnie IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Ł. – według linii łączącej punkty 9 i 19 na stanowiącej integralną część niniejszego orzeczenia mapie uprawnionego geodety inż. J. R. sporządzonej w dniu 15 kwietnia 2014 r. i zaewidencjonowanej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i (...) Starostwa Powiatowego w Ł. pod numerem P. (...).2014.405;

2. dokonać rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami położonymi w obrębie geodezyjnym W., gmina P., woj. (...), z których pierwsza jest oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr (...) i zapisana w księdze wieczystej Nr (...) prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Kutnie IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Ł., a druga jest oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr (...) i zapisana w księdze wieczystej Nr (...) prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Kutnie IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Ł. – według linii łączącej punkty 9-8-7-6-5-20 na stanowiącej integralną część niniejszego orzeczenia mapie uprawnionego geodety inż. J. R. sporządzonej w dniu 15 kwietnia 2014 r. i zaewidencjonowanej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i (...) Starostwa Powiatowego w Ł. pod numerem P. (...).2014.405.”;

II.  ustalić, że strony ponoszą koszty postępowania apelacyjnego związane ze swym udziałem w sprawie;

III.  przyznać adw. P. K. kwotę 221,40 zł (dwieście dwadzieścia jeden złotych czterdzieści groszy), w tym kwotę 41,40 zł (czterdzieści jeden złotych czterdzieści groszy jako należny podatek od towarów i usług, tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu uczestniczce postępowania, i nakazać wypłatę tej kwoty ze środków Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Kutnie;

IV.  zasądzić od H. K. i W. K. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Kutnie kwoty po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) od każdego z nich tytułem zwrotu części kosztów postępowania apelacyjnego wyłożonych przez ten Sąd za zwolnionych od ich ponoszenia uczestników postępowania;

V.  zasądzić od H. K., W. K. i W. M. (2) na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwoty po 485,61 zł (czterysta osiemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy) od każdego z nich tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego wyłożonych przez ten Sąd za strony postępowania.