Pełny tekst orzeczenia

Wyrok z dnia 5 lutego 1998 r.
I PKN 495/97
Rozwiązując z nauczycielem mianowanym stosunek pracy na podstawie
art. 23 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst:
Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357) pracodawca nie jest zobowiązany do przewi-
dzianej w art. 38 KP konsultacji ze związkami zawodowymi.
Przewodniczący SSN: Kazimierz Jaśkowski (sprawozdawca), Sędziowie SN:
Teresa Flemming-Kulesza, Walerian Sanetra.
Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 1998 r. sprawy z powództwa
Marii P. przeciwko Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej [...] w W. o przywróce-
nie do pracy i odszkodowanie, na skutek kasacji powódki od wyroku Sądu Woje-
wódzkiego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie z dnia 6 listopada
1996 r. [...]
o d d a l i ł kasację.
U z a s a d n i e n i e
Powódka Maria P., w sprawie przeciwko Zasadniczej Szkole Zawodowej Spe-
cjalnej [...] w W. o przywrócenie do pracy i odszkodowanie, wniosła kasację od wyro-
ku Sądu Wojewódzkiego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie z
dnia 6 listopada 1996 r. [...] Zaskarżonym wyrokiem zmieniono wyrok Sądu I instancji
(oddalający powództwo) i zasądzono od pozwanej na rzecz powódki odszkodowanie
w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia. Sąd II instancji uznał, że rozwiązanie
z powódką stosunku pracy na podstawie art. 23 ust. 3 Karty Nauczyciela było wadli-
we, gdyż pracodawca nie przeprowadził konsultacji ze związkami zawodowymi w
trybie art. 38 KP. W kasacji zarzucono naruszenie art. 56 KP przez nieprzywrócenie
powódki do pracy oraz stwierdzono, że powódka podlegała szczególnej ochronie,
gdyż do osiągnięcia wieku emerytalnego brakowało jej dwóch lat pracy. Wniesiono o
- 2 -
przywrócenie powódki do pracy.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Kasacja nie jest uzasadniona.
Przepis art. 56 KP nie został naruszony, ponieważ powódce nie przysługuje
roszczenie o przywrócenie do pracy (ani o odszkodowanie). Przepis art. 38 KP doty-
czy tylko umów o pracę, a powódka nie była pracownikiem umownym, lecz miano-
wanym. Nie może więc ten przepis mieć zastosowania w przypadku rozwiązania z
pracownikiem mianowanym stosunku pracy na podstawie art. 23 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz.
357). Pracodawca nie był zatem zobowiązany do konsultacji ze związkami zawodo-
wymi zamiaru rozwiązania z powódką stosunku pracy.
Nie wskazano w kasacji, z jakiego przepisu powódka wywodzi swoje prawo do
ochrony w wieku przedemerytalnym. Kwestia ta nie może być zatem rozważana
przez Sąd Najwyższy. Przepis art. 393
3
KPC stanowi, między innymi, że kasacja po-
winna wskazywać podstawy kasacyjne. Sąd Najwyższy bada w postępowaniu kasa-
cyjnym prawidłowość stosowania prawa przez sąd II instancji, wnoszący kasację wi-
nien zatem wskazać, jakie przepisy - jego zdaniem - zostały naruszone.
Z tych względów, na mocy art. 393
12
KPC orzeczono jak w sentencji.
========================================