Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II CZ 50/09
POSTANOWIENIE
Dnia 18 listopada 2009 r.
Sąd Najwyższy w składzie :
SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący, sprawozdawca)
SSN Grzegorz Misiurek
SSN Barbara Myszka
w sprawie z powództwa "W." P. M., M. Z. - Spółki
Jawnej w P.
przeciwko "D. – I." Spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością w P.
o zapłatę,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej
w dniu 18 listopada 2009 r.,
zażalenia strony powodowej
na postanowienie Sądu Apelacyjnego w […]
z dnia 16 kwietnia 2009 r.,
oddala zażalenie i zasądza od strony powodowej na rzecz
strony pozwanej kwotę 1200 (jeden tysiąc dwieście) zł tytułem
zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.
2
Uzasadnienie
Sąd Apelacyjny postanowieniem z dnia 9 marca 2009 r. oddalił zażalenie
strony powodowej na postanowienie Sądu Okręgowego oddalające jej wniosek o
zwolnienie od opłaty sądowej od apelacji. Skargę kasacyjną strony powodowej na
wymienione postanowienie Sąd Apelacyjny odrzucił postanowieniem z dnia 16
kwietnia 2009 r., jako niedopuszczalną.
W zażaleniu wniesionym na powyższe postanowienie skarżący podniósł, iż
zgodnie z regulacją art. 3981
§ 1 k.p.c. skarga kasacyjna przysługuje na
prawomocne postanowienia sądów drugiej instancji kończące postępowanie
w sprawie, a zaskarżone postanowienie z dnia 9 marca 2009 r. kończy
postępowanie w przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych. Wniósł o uchylenie
zaskarżonego postanowienia i przyjęcie odrzuconej skargi kasacyjnej do
rozpoznania.
Sąd Najwyższy zaważył, co następuje:
Zażalenie nie jest zasadne. Zgodnie z art. 3981
§ 1 k.p.c., skarga kasacyjna
przysługuje – jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej – od wydanego przez
sąd drugiej instancji prawomocnego wyroku lub postanowienia w przedmiocie
odrzucenia pozwu albo umorzenia postępowania kończących postępowanie
w sprawie. Zaskarżone postanowienie nie należy do takich orzeczeń, nie zamyka
bowiem trwale drogi do rozstrzygnięcia sprawy co do istoty przez sąd drugiej
instancji; kończy jedynie w tym postępowaniu zagadnienie incydentalne (uboczne),
jakim jest kwestia zwolnienia strony od kosztów sądowych (por. uchwały składu
siedmiu sędziów Sądu Najwyższego: z dnia 24 listopada 1998 r., III CZP 44/98,
OSNC 1999, nr 5, poz. 87, z dnia 31 maja 2000 r., III ZP 1/00, OSNC 2001, nr 1,
poz.1, z dnia 6 października 2000 r., III CZP 31/00, OSNC 2001, nr 2, poz.22).
Z powyższych względów zażalenie podlegało oddaleniu (art. 39814
w zw.
z art. 3941
§ 3 k.p.c.).
db