Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV CZ 91/09
POSTANOWIENIE
Dnia 17 grudnia 2009 r.
Sąd Najwyższy w składzie :
SSN Marek Sychowicz (przewodniczący)
SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)
SSA Barbara Trębska
w sprawie ze skargi dłużnika A.B.
na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w G.
w sprawie egzekucyjnej sygn. akt [...],
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej
w dniu 17 grudnia 2009 r.,
zażalenia dłużnika
na postanowienie Sądu Okręgowego w G.
z dnia 21 kwietnia 2008 r., sygn. akt [...],
odrzuca zażalenie.
2
Uzasadnienie
Postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2008 r. Sąd Okręgowy w G. odrzucił
zażalenie dłużnika na postanowienie odrzucające jego zażalenie na postanowienie
o odrzuceniu skargi kasacyjnej dłużnika od postanowienia rozstrzygającego
zażalenie na postanowienie sądu I instancji.
Na powyższe postanowienie dłużnik wniósł zażalenie.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 3941
§ 1 i 2 k.p.c. zażalenie do Sądu Najwyższego
przysługuje na postanowienie sądu drugiej instancji: 1. odrzucające skargę
kasacyjną oraz skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego
orzeczenia, 2. co do kosztów procesu, które nie były przedmiotem rozstrzygnięcia
sądu pierwszej instancji. W sprawach, w których przysługuje skarga kasacyjna,
zażalenie przysługuje także na postanowienie sądu drugiej instancji kończące
postępowanie w sprawie, z wyjątkiem postanowień, o których mowa w art. 3981
k.p.c., a także postanowień wydanych w wyniku rozpoznania zażalenia na
postanowienie sądu pierwszej instancji.
Zaskarżone postanowienie nie należy do kategorii postanowień, o których
mowa w art. 3941
§ 1 k.p.c. Zostało ono wydane w sprawie ze skargi na czynności
komornika, w której nie przysługuje skarga kasacyjna. Z tego względu zażalenie
było niedopuszczalne i podlegało odrzuceniu na podstawie art. 370, 397 § 2 i 39821
k.p.c.