Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV CZ 92/09
POSTANOWIENIE
Dnia 17 grudnia 2009 r.
Sąd Najwyższy w składzie :
SSN Marek Sychowicz (przewodniczący)
SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)
SSA Barbara Trębska
w sprawie ze skargi dłużnika A.B.
na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym
w G. w sprawie egzekucyjnej sygn. akt [...],
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej
w dniu 17 grudnia 2009 r.,
zażalenia dłużnika
na postanowienie Sądu Okręgowego w G.
z dnia 21 kwietnia 2008 r., sygn. akt [...],
odrzuca zażalenie.
2
Uzasadnienie
Postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2008 r. Sąd Okręgowy w G. odrzucił
zażalenie dłużnika na postanowienie odrzucające skargę kasacyjną dłużnika od
postanowienia oddalającego wniosek dłużnika o wyłączenie sędziów.
Na powyższe postanowienie dłużnik wniósł zażalenie, wnosząc o jego
uchylenie.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 3941
§ 1 i 2 k.p.c. zażalenie do Sądu Najwyższego przysługuje
na postanowienie sądu drugiej instancji: 1. odrzucające skargę kasacyjną oraz
skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, 2. co do
kosztów procesu, które nie były przedmiotem rozstrzygnięcia sądu pierwszej
instancji. W sprawach, w których przysługuje skarga kasacyjna, zażalenie
przysługuje także na postanowienie sądu drugiej instancji kończące postępowanie
w sprawie, z wyjątkiem postanowień, o których mowa w art. 3981
k.p.c., a także
postanowień wydanych w wyniku rozpoznania zażalenia na postanowienie sądu
pierwszej instancji.
Zaskarżone postanowienie nie należy do kategorii postanowień, o których
mowa w art. 3941
§ 1 k.p.c. Zostało ono wydane w sprawie ze skargi na czynności
komornika, w której nie przysługuje skarga kasacyjna. Z tego względu zażalenie
było niedopuszczalne i podlegało odrzuceniu na podstawie art. 370, 397 § 2 i 39821
k.p.c.