Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV CZ 94/09
POSTANOWIENIE
Dnia 17 grudnia 2009 r.
Sąd Najwyższy w składzie :
SSN Marek Sychowicz (przewodniczący)
SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)
SSA Barbara Trębska
ze skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w T.
o wznowienie postępowania w sprawie [...] Sądu Rejonowego w T.
w sprawie z wniosku Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów w T.
przy uczestnictwie W.G., R.S., M.G. i B.G.
przy udziale M.P.
o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej
w dniu 17 grudnia 2009 r.,
zażalenia M.P.
na postanowienie Sądu Okręgowego w T.
z dnia 22 maja 2009 r., sygn. akt [...],
odrzuca zażalenie w części dotyczącej odmowy dopuszczenia
do udziału w sprawie M.P. (pkt 2 zaskarżonego postanowienia) i
zasądza od M.P. na rzecz uczestniczki postępowania W.G. kwotę
900 zł (dziewięćset) tytułem zwrotu kosztów postępowania
zażaleniowego.
2
Uzasadnienie
Postanowieniem z dnia 22 maja 2009 r. Sąd Okręgowy w T. odmówił
dopuszczenia do udziału w sprawie M.P. w charakterze uczestnika postępowania
oraz odrzucił jej wniosek o przywrócenie terminu.
Na powyższe postanowienie M.P. złożyła zażalenie. Zaskarżyła go w całości
i wniosła o jego uchylenie.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Po wniesieniu przez M.P. zażalenia na postanowienie z dnia 22 maja 2009 r.
Sąd Okręgowy w G. odrzucił je w części dotyczącej odrzucenia wniosku o
przywrócenie terminu. Nie zostało ono zaskarżone. Z tego względu przedmiotem
rozpoznania w postępowaniu zażaleniowym przed Sądem Najwyższym pozostała
jedynie część postanowienia z dnia 22 maja 2009 r., którym Sąd Okręgowy w T,
odmówił skarżącej dopuszczenia do udziału w sprawie. Zgodnie z treścią art. 3941
k.p.c. zażalenie do Sądu Najwyższego przysługuje wyłącznie na postanowienia
sądu drugiej instancji, wskazane w § 1 i § 2 tego przepisu. Zaskarżone
postanowienie nie należy do postanowień tej kategorii. Z tego względu było
niedopuszczalne i podlegało odrzuceniu na podstawie art. 370, 3941
§ 3 i art. 39814
k.p.c.