Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV CZ 95/09
POSTANOWIENIE
Dnia 17 grudnia 2009 r.
Sąd Najwyższy w składzie :
SSN Marek Sychowicz (przewodniczący)
SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)
SSA Barbara Trębska
ze skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w T.
o wznowienie postępowania w sprawie [...] Sądu Rejonowego w T.
w sprawie z wniosku Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów
przy uczestnictwie W.G., R.S., M.G. i B.G.
przy udziale M.P.
o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej
w dniu 17 grudnia 2009 r.,
zażalenia M.P.
na postanowienie Sądu Okręgowego w T.
z dnia 16 lipca 2009 r., sygn. akt [...],
oddala zażalenie.
2
Uzasadnienie
Postanowieniem z dnia 16 lipca 2009 r. Sąd Okręgowy w T. odrzucił
zażalenie M.P. na postanowienie tegoż Sądu o odrzuceniu wniosku o przywrócenie
terminu do złożenia wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem oraz
odrzucił wniosek M.P. o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem.
Na powyższe postanowienie w części odrzucającej wniosek o doręczenie
postanowienia z uzasadnieniem M.P. złożyła zażalenie, wnosząc o jego uchylenie.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w T. odrzucił wniosek
o doręczenie postanowienia z dnia 30 marca 2009 r. jako spóźniony, po odrzuceniu
zażalenia na postanowienie w przedmiocie odrzucenia wniosku o przywrócenie
terminu do jego doręczenia. Skarżąca nie zakwestionowała oceny, że wniosek
o doręczenie postanowienia z dnia 30 marca 2009 r. został złożony po terminie.
Skuteczne zaskarżenie postanowienia o odrzuceniu tego wniosku wymagało zatem
podważenia postanowienia o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do jego
wniesienia, które nie jest postanowieniem kończącym postępowanie i nie
przysługuje od niego zażalenie. Poddanie ocenie jego zasadności było możliwe
jedynie przy wykorzystaniu art. 380 k.p.c., po wniesieniu zażalenia na
postanowienie odrzucające wniosek o doręczenie postanowienia z dnia 30 marca
2009 r. Skarżąca złożyła taki wniosek i domagała się aby poddać kontroli
postanowienie z dnia 22 maja 2009 r.
Podstawę dla odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu stanowiło
stwierdzenie, że jest on niedopuszczalny wobec złożenia go przez osobę nie
będącą uczestnikiem postępowania. Było ono konsekwencją odmowy
dopuszczenia skarżącej do udziału w sprawie. Orzeczenie Sądu Okręgowego
w tym zakresie było usprawiedliwione. Wniosek o dopuszczenie do udziału
w sprawie skarżąca złożyła bowiem po rozpoznaniu apelacji przez sąd drugiej
instancji. Było to orzeczenie kończące postępowanie apelacyjne. Art. 510 § 1 k.p.c.
zezwala zaś osobom zainteresowanym na wzięcie udziału w sprawie jedynie do
3
zakończenia postępowania w drugiej instancji. Wbrew stanowisku skarżącej
rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego, oparte o przepis art. 510 § 1 k.p.c. nie stanowiło
naruszenia prawa do sądu i konstytucyjnej zasady równego traktowania
uczestników postępowania sądowego, w którym skarżąca faktycznie nie
uczestniczyła, z uwagi na spóźnione zgłoszenie swojego udziału w sprawie.
Konsekwencją uzasadnionej oceny Sądu Okręgowego, że skarżąca nie była
uczestniczką postępowania było usprawiedliwione stanowisko, że nie była ona
uprawniona do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku
o doręczenie postanowienia z dnia 30 marca 2009 r. Tym samym skarżąca nie
zakwestionowała skutecznie postanowienia, którym odrzucono je wniosek
o doręczenie tego postanowienia.
Z przyczyn wyżej wskazanych zażalenie było pozbawione uzasadnionych
podstaw i podlegało oddaleniu na podstawie art. 370, 3941
i 39814
k.p.c.