Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II CZ 103/10
POSTANOWIENIE
Dnia 6 października 2010 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący)
SSN Jan Górowski
SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca)
w sprawie ze skargi J. B.
o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
wydanego w sprawie II Co (…) z wniosku J. B.
o zwolnienie od kosztów i ustanowienie adwokata z urzędu,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 6 października 2010
r.,
zażalenia wnioskodawczyni
na postanowienie Sądu Rejonowego w P. z dnia 22 sierpnia 2008 r., sygn. akt I WSC
(…),
odrzuca zażalenie.
Uzasadnienie
Zaskarżonym postanowieniem z dnia 22 sierpnia 2008 r. Sąd Rejonowy, działając
na podstawie art. 4246
§ 3 w zw. z art. 871
§ 1 k.p.c., odrzucił skargę J. B. o stwierdzenie
niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia wydanego w sprawie II Co (…),
zwalniającego J. B. od kosztów sądowych i ustanawiającego adwokata z urzędu
celem wzruszenia postanowienia z dnia 27 grudnia 1994 r. wydanego w sprawie III Ns
(…).
2
Zażalenie na powyższe postanowienie złożyła skarżąca osobiście, wnosząc o
jego uchylenie.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 871
§ 1 k.p.c. w postępowaniu przed Sądem Najwyższym
obowiązuje zastępstwo stron przez adwokatów lub radców prawnych, co dotyczy także
czynności procesowych związanych z postępowaniem przed Sądem Najwyższym,
podejmowanych przed sądem niższej instancji. Wyjątki od tej zasady, przewidziane w §
2 i 3, nie odnoszą się do rozpoznawanej sprawy, bowiem skarżąca nie jest jedną z osób
tam wymienionych, jak również zażalenie nie dotyczy postępowania o zwolnienie od
kosztów sądowych oraz o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego.
Biorąc to pod uwagę Sąd Najwyższy na podstawie art. 871
§ 1, art. 373 w zw. z
art. 370, art. 397 § 2, art. 3941
§ 3 i art. 39821
k.p.c. odrzucił zażalenie jako
niedopuszczalne.