Pełny tekst orzeczenia

Wyrok z dnia 26 stycznia 2011 r., II CSK 358/10
Dopuszczalne jest przeznaczenie – na podstawie uchwały właścicieli
lokali – nadwyżki środków pieniężnych z tytułu uiszczonych zaliczek na
pokrycie kosztów zarządu (art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o
własności lokali, jedn. tekst: Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) na fundusz
remontowy wspólnoty mieszkaniowej.
Sędzia SN Barbara Myszka (przewodniczący, sprawozdawca)
Sędzia SN Wojciech Katner
Sędzia SN Krzysztof Pietrzykowski
Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Wandy P. przeciwko wspólnocie
mieszkaniowej nieruchomości położonej przy al. N. nr 13-16 i ul. T. nr 28 w S. o
uchylenie uchwał, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 26 stycznia
2011 r. skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w
Szczecinie z dnia 4 lutego 2010 r.
uchylił zaskarżony wyrok w części dotyczącej uchwały z dnia 30 kwietnia 2009
r. wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości położonej w S. przy al. N. nr 13-16 i ul.
T. nr 28 i w tym zakresie przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu w Szczecinie do
ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach
postępowania kasacyjnego.
Uzasadnienie
Sąd Okręgowy w Szczecinie – po rozpoznaniu sprawy z powództwa Wandy P.
przeciwko wspólnocie mieszkaniowej nieruchomości przy al. N. nr 13-16 i ul. T. nr
28 w S. – wyrokiem z dnia 27 października 2009 r. uchylił uchwały podjęte przez
pozwaną w dniu 30 kwietnia 2009 r.
Sąd Okręgowy ustalił, że w 2008 r. pozwana wygospodarowała nadwyżkę w
kwocie 119 204,97 zł, w tym z tytułu przychodów z nieruchomości wspólnej w
stosunku do wydatków związanych z jej utrzymaniem – 117 760, 55 zł, oraz z tytułu
zaliczek na pokrycie kosztów zarządu w stosunku do rzeczywistej wysokości tych
kosztów – 1444,42 zł. W tym samym okresie przychody funduszu remontowego
wyniosły kwotę 316 592,43 zł, a koszty realizacji przedsięwzięcia remontowo-
modernizacyjnego – kwotę 897 123,06 zł. Powstałą różnicę pozwana pokryła
kredytem tylko do kwoty 498 683 zł, w związku z czym saldo funduszu
remontowego zostało zamknięte wartością ujemną w kwocie 81 847,63 zł.
W dniu 30 kwietnia 2009 r. odbyło się zebranie członków pozwanej wspólnoty,
na którym podjęto m.in. uchwałę w sprawie rozliczenia wyniku finansowego za rok
2008. Wspólnota postanowiła rozliczyć wynik finansowy za 2008 r. w ten sposób, że
„nadwyżkę przychodów nad kosztami z roku 2008 w kwocie 119 204,97 zł
przeksięgować na fundusz remontowy”.
Spór między stronami dotyczył dopuszczalności przeznaczenia
wygospodarowanych nadwyżek na fundusz remontowy wspólnoty. Zgodnie z art. 12
ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (jedn. tekst: Dz.U. z 2000
r. Nr 80, poz. 903 ze zm. – dalej: "u.w.l."), pożytki i inne przychody z nieruchomości
wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części
przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich
udziałów. W takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary
związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nieznajdującej pokrycia
w pożytkach i innych przychodach. W świetle tego przepisu – stwierdził Sąd
Okręgowy – pożytki z nieruchomości wspólnej powinny być przekazane członkom
pozwanej wspólnoty mieszkaniowej, stosownie do ich udziałów w nieruchomości
wspólnej, jednak tylko w takim zakresie, w jakim przekraczają wydatki związane z
jej utrzymaniem. Ze względu na to, że po przeprowadzeniu prac remontowych saldo
funduszu remontowego zostało zamknięte wartością ujemną w kwocie 81 847,63 zł,
członkowie pozwanej wspólnoty nie mogą żądać rozdzielenia między nich całości
przychodów.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 u.w.l., właściciel jest obowiązany uczestniczyć w
kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Na koszty te
– jak stanowi art. 14 u.w.l. – składają się w szczególności wydatki na remonty i
bieżącą konserwację, opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody,
w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i
windę, ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są
pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali, wydatki na
utrzymanie porządku i czystości oraz wynagrodzenie członków zarządu lub
zarządcy. Zgodnie z art. 15 ust. 1 u.w.l., na pokrycie kosztów zarządu właściciele
lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10. każdego
miesiąca. Bezspornie w 2008 r. pozwana wygospodarowała nadwyżkę zaliczek na
pokrycie kosztów zarządu nad poniesionymi kosztami w kwocie 1444,42 zł. Kwota
ta – podkreślił Sąd Okręgowy – stanowi własność poszczególnych członków
pozwanej wspólnoty i powinna być im zwrócona. Wspólnota mieszkaniowa nie ma
możliwości innego zagospodarowania tego rodzaju środków, gdyż przekazanie ich
na inny cel sprowadzałoby się do rozporządzania cudzą rzeczą bez podstawy
prawnej. Z tych względów zaskarżona uchwała, w części dotyczącej przekazania
środków pochodzących z zaliczek na pokrycie kosztów zarządu na fundusz
remontowy nie może się ostać.
Wyrokiem z dnia 4 lutego 2010 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie oddalił
apelację pozwanej, stwierdzając, że w pełni aprobuje zarówno ustalenia faktyczne
Sądu pierwszej instancji, jak i ich ocenę prawną.
Sąd Apelacyjny podkreślił, że decyzja o przeznaczeniu środków pieniężnych
stanowiących nadwyżkę zaliczek na koszty zarządu nad rzeczywistą wysokością
tych kosztów na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej należy do właścicieli
lokali. Zaliczki te nie zostały uiszczone na pokrycie wydatków związanych z
remontami, lecz na pokrycie kosztów zarządu, dlatego mogły być rozdysponowane
wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Są to w dalszym ciągu środki pieniężne
właścicieli lokali, a nie wspólnoty mieszkaniowej i dlatego pozwana nie może
zmieniać ich przeznaczenia, nawet gdy chce tego większość właścicieli. Na fundusz
remontowy może być więc przeznaczona tylko ta część zaliczki, która została
przekazana na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej związanych z
remontami, gdyż tylko wtedy istnieje niezmienność celu dokonanej wpłaty. W
każdym innym wypadku zmiana przeznaczenia środków wpłaconych przez
właściciela lokalu wymaga jego zgody. Pozwana powinna zatem – stwierdził Sąd
Apelacyjny – na koniec 2009 r. rozliczyć się z uzyskanej nadwyżki z właścicielami
lokali.
W skardze kasacyjnej pozwana zarzuciła naruszenie art. 12 ust. 2 w związku z
art. 13 ust. 1 i art. 14 u.w.l. przez przyjęcie, że nadwyżka zaliczek uiszczonych na
pokrycie kosztów zarządu nie może zostać na mocy uchwały właścicieli lokali
przeznaczona na inny cel, choćby mieścił się w kategorii kosztów utrzymania
nieruchomości wspólnej, art. 12 ust. 2 w związku z art. 13 ust. 1 u.w.l. przez
przyjęcie, że nadwyżka zaliczek uiszczonych na koszty zarządu może być na mocy
uchwały właścicieli lokali przeznaczona jedynie na cel, na jaki została uiszczona,
art. 12 ust. 2 w związku z art. 13 ust. 1 i art. 14 u.w.l. przez przyjęcie, że
przeznaczenie nadwyżki zaliczek uiszczonych na koszty zarządu na inny cel,
mieszczący się w kategorii kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, wymaga
zgody właściciela, który zaliczkę uiścił, oraz art. 13 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 1 i
art. 14 u.w.l. przez przyjęcie, że zaliczki uiszczane na pokrycie kosztów zarządu nie
wchodzą w skład majątku wspólnoty mieszkaniowej, lecz stanowią własność
właścicieli lokali.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 u.w.l., właściciele lokali tworzący wspólnotę
mieszkaniową – obok wydatków związanych z utrzymaniem swoich lokali –
obowiązani są uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem
nieruchomości wspólnej. Na pokrycie tych kosztów, obejmujących wydatki i ciężary
wymienione przykładowo w art. 14 u.w.l., obowiązani są uiszczać zaliczki w formie
bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10. każdego miesiąca. Nadanie zaliczkom
charakteru świadczeń okresowych – jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8
października 2008 r., V CSK 133/08 (nie publ.) – ma zapewnić płynną bieżącą
gospodarkę i zarządzanie nieruchomością wspólną, bez konieczności zaciągania
pożyczek lub krótkoterminowych kredytów.
Wysokość zaliczek podlega ustaleniu w drodze uchwały właścicieli lokali (art.
22 ust. 2 i ust. 3 pkt 3 u.w.l.) i nie musi ściśle odpowiadać kosztom zarządu.
Powinna być jednak ustalona na takim poziomie, by wspólnota mieszkaniowa
mogła na bieżąco pokrywać wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości
wspólnej. Ze względu na to, że są to jedynie zaliczki na poczet przyszłych
wydatków, nieznanych dokładnie w chwili podejmowania uchwały, podstawą
ustalenia ich wysokości powinny być dotychczasowe wydatki na koszty zarządu, z
równoczesnym uwzględnieniem znanych już okoliczności, mogących wpływać na
wysokość przyszłych bieżących obciążeń (zob. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 20
czerwca 1997 r., II CKN 226/97, OSNC 1998, nr 1, poz. 6 i z dnia 8 października
2008 r., V CSK 133/08, nie publ.).
Zgodnie z art. 29 ust. 1 u.w.l., zarząd jest obowiązany prowadzić określoną
przez wspólnotę mieszkaniową ewidencję pozaksięgową kosztów zarządu
nieruchomością wspólną oraz zaliczek na pokrycie tych kosztów. Zaliczki na koszty
zarządu podlegają rozliczeniu po upływie roku kalendarzowego, na który zostały
uchwalone i po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania z działalności zarządu. Jeżeli
suma zaliczek przekraczała poniesione w danym roku koszty zarządu, właściciele
powinni podjąć uchwałę określającą sposób rozliczenia nadwyżki. Sąd Najwyższy w
wyroku z dnia 8 października 2008 r., V CSK 133/08, przyjął, że właściciele lokali
mogą podjąć uchwałę o rozliczeniu nadwyżki przez zaliczenie jej na poczet
przyszłych wydatków na koszty zarządu, przez zwrot właścicielom lokali lub w inny
sposób. Podkreślił przy tym, że po upływie roku kalendarzowego, na który zaliczki
zostały uchwalone i po ustaleniu na podstawie sprawozdania finansowego
rzeczywistych kosztów zarządu poniesionych w tym roku, wierzytelność obejmująca
niezapłacone zaliczki nie wygasa ani nie przekształca się w wierzytelność równą
rzeczywiście poniesionym w tym roku kosztom zarządu.
Nie ulega wątpliwości, że właściciele lokali tworzący wspólnotę mieszkaniową
mogą na podstawie uchwały utworzyć fundusz remontowy i określić zasady jego
gromadzenia oraz dysponowania nim przez zarząd wspólnoty. W ustawie o
własności lokali ustawodawca nie uregulował statusu prawnego funduszu
remontowego, jest w niej bowiem mowa jedynie o wydatkach na remonty i bieżącą
konserwację nieruchomości wspólnej jako składnikach kosztów zarządu
związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej (art. 14 pkt 1 u.w.l.). W tej
sytuacji przy kwalifikacji prawnej środków pieniężnych zgromadzonych na funduszu
remontowym trzeba odwołać się do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu
Najwyższego z dnia 21 grudnia 2007 r., III CZP 65/07 (OSNC 2008, nr 7-8, poz.
69), mającej moc zasady prawnej, w której przyjęto, że wspólnota mieszkaniowa
ma ustawowo przyznaną zdolność prawną, wobec czego może posiadać własny
majątek, odrębny od majątków właścicieli lokali, w skład tego majątku mogą jednak
wejść jedynie prawa i obowiązki związane z gospodarowaniem nieruchomością
wspólną. Przepisy ustawy o własności lokali pozwalają stwierdzić, że do majątku
wspólnoty wchodzą przede wszystkim uiszczane przez właścicieli lokali zaliczki w
formie bieżących opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną (art.
13 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 1 i art. 14 u.w.l.) oraz pożytki i inne dochody z
nieruchomości wspólnej. Ponadto w skład majątku wspólnoty mogą wejść prawa
wynikające z umów zawieranych w ramach gospodarowania nieruchomością
wspólną (np. roszczenia wynikające z umów o remont nieruchomości wspólnej czy
ocieplenie budynku), a także własność nieruchomości nabytej za zgodą właścicieli
(art. 22 ust. 3 pkt 6a u.w.l.), z tym że w grę może wchodzić jedynie nieruchomość
potrzebna do zarządzania nieruchomością wspólną, np. odrębna własność lokalu
przeznaczonego na siedzibę zarządu wspólnoty (zob. uchwała składu siedmiu
sędziów Sądu Najwyższego z dnia 21 grudnia 2007 r., III CZP 65/07, oraz wyroki
Sądu Najwyższego z dnia 8 października 2008 r., V CSK 133/08, nie publ., z dnia 8
października 2008 r., V CSK 143/08, nie publ. i z dnia 22 kwietnia 2010 r., V CSK
367/09, OSNC 2010, nr 11, poz. 153).
Tak wyznaczony zakres zdolności prawnej wspólnoty mieszkaniowej pozwala
zaliczyć środki pieniężne zgromadzone na funduszu remontowym do własnego
majątku wspólnoty, odrębnego od majątków właścicieli lokali. Oznacza to, że
dysponentem środków uiszczonych na rachunek tego funduszu jest wspólnota
mieszkaniowa. Trzeba jednak podkreślić, że właściciele lokali, podejmując uchwałę
o utworzeniu funduszu remontowego, wyrażają zgodę na zaliczenie wpłat
dokonywanych na poczet tego funduszu do majątku wspólnoty.
Powracając do kwestii dopuszczalności przeznaczenia przez wspólnotę
mieszkaniową nadwyżki z tytułu zaliczek uiszczonych na koszty zarządu na poczet
funduszu remontowego, nie można przyjmować, że wspomniane nadwyżki należą
w dalszym ciągu do majątków właścicieli lokali, a nie do majątku wspólnoty
mieszkaniowej. Uściślenia wymaga też stanowisko Sądu Apelacyjnego, że
wspólnota powinna rozliczyć się z uzyskanej nadwyżki z właścicielami lokali.
Obowiązek rozliczenia nadwyżki nie budzi wątpliwości, może ono jednak nastąpić w
różny sposób, a nie tylko przez zwrot właścicielom lokali. Jednym ze sposobów
rozliczenia może być przeznaczenie nadwyżki na zasilenie funduszu remontowego.
Podjęcie uchwały o rozliczeniu nadwyżki z tytułu zaliczek uiszczonych na
koszty zarządu przez zaliczenie jej na poczet funduszu remontowego może w
konkretnych okolicznościach pozostawać w interesie wszystkich właścicieli lokali.
Zasilenie funduszu remontowego i utworzenie w ten sposób pewnej rezerwy
finansowej na nieprzewidziane wydatki remontowe sprzyja zapewnieniu płynności
finansowej wspólnoty. Trzeba przypomnieć, że wspólnota mieszkaniowa, w ramach
przyznanej jej przez ustawodawcę zdolności prawnej, odpowiada za zobowiązania
dotyczące nieruchomości wspólnej bez ograniczeń, natomiast dodatkowa
odpowiedzialność poszczególnych jej członków została ograniczona do części
odpowiadającej ich udziałom w nieruchomości wspólnej (art. 17 u.w.l.; zob. też
uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 21 grudnia 2007 r., III
CZP 65/07).
Fundusz remontowy ulokowany na odrębnym rachunku bankowym wspólnoty
mieszkaniowej może być także brany pod uwagę jako element zabezpieczenia
wierzytelności kredytowych banku wobec wspólnoty (zob. wyrok Sądu Najwyższego
z dnia 22 kwietnia 2010 r., V CSK 367/09). Przeznaczenie nadwyżki z tytułu
uiszczonych zaliczek na koszty zarządu na zasilenie funduszu remontowego
wspólnoty pozwala również uniknąć zwracania poszczególnym członkom wspólnoty
niewielkich zazwyczaj kwot, które w nieodległej przyszłości mogą okazać się
potrzebne na pokrycie nieprzewidzianych wydatków.
Sąd Apelacyjny, wychodząc z odmiennych założeń, nie rozważał, czy sporna
między stronami uchwała naruszała zasady prawidłowego zarządzania
nieruchomością wspólną lub w inny sposób naruszała interesy powódki (art. 25 ust.
1 u.w.l.). W tej sytuacji konieczne stało się uchylenie zaskarżonego wyroku w części
dotyczącej powołanej uchwały i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.
Z tych względów Sąd Najwyższy na podstawie art. 39815
§ 1 oraz art. 108 § 2
w związku z art. 39821
k.p.c. orzekł, jak w sentencji.