Pełny tekst orzeczenia

.Sygn. akt IV CSK 73/11
POSTANOWIENIE
Dnia 10 czerwca 2011 r.
Sąd Najwyższy w składzie :
SSN Iwona Koper
w sprawie z wniosku A. K.
przy uczestnictwie An.K.
o podział majątku wspólnego,
na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej
w dniu 10 czerwca 2011 r.,
na skutek skargi kasacyjnej wnioskodawczyni
od postanowienia Sądu Okręgowego
z dnia 4 listopada 2010 r.,
odrzuca skargę kasacyjną;
oddala wniosek uczestnika o zasądzenie kosztów
postępowania kasacyjnego.
Uzasadnienie
2
Wnioskodawczyni zaskarżyła skargą kasacyjną postanowienie Sądu
Okręgowego zmieniające postanowienie Sądu Rejonowego w przedmiocie podziału
majątku wspólnego, określając w niej wartość przedmiotu zaskarżenia na kwotę
119.820 zł. Wnosiła o przyjęcie skargi do rozpoznania w oparciu o przesłankę z art.
3989
§ 1 pkt 4 k.p.c. i zmianę zaskarżonego postanowienia w sposób w niej
wskazany.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 5191
§ 2 k.p.c. w sprawach o podział majątku wspólnego po
ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami skarga kasacyjna nie
przysługuje, jeżeli wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż sto pięćdziesiąt
tysięcy złotych.
W tym stanie rzeczy wniesiona skarga podlegała odrzuceniu jako
niedopuszczalna (art. 3986
§ 2 k.p.c.). Oddaleniu podlegał wniosek uczestnika
o zasądzenie kosztów postępowania, ze względu na brak przesłanek do
odstąpienia od zasady wynikającej z art. 520 § 1 k.p.c.