Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV KO 22/12
ZARZĄDZENIE
Dnia 29 października 2012 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Wiesław Kozielewicz
Przewodniczący IV Wydziału Izby Karnej Sądu Najwyższego SSN Wiesław
Kozielewicz w związku z wnioskiem J. R. o wznowienie postępowania
zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia 26
czerwca 2003 r., utrzymującym w mocy wyrok Sądu Okręgowego z dnia 8
stycznia 2003 r.,
na podstawie art. 530 § 2 kpk w zw. z art. 545 § 1 kpk
z a r z ą d z i ł:
odmówić przyjęcia wyżej wymienionego wniosku o
wznowienie postępowania.
UZASADNIENIE
Wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia w terminie siedmiu dniu
braków formalnych przez złożenie wniosku o wznowienie postępowania
sporządzonego przez adwokata z wyboru i uiszczenia opłaty, pod rygorem uznania
pisma za bezskuteczne (k. 22). J. R. wezwanie to otrzymał w dniu 4 września 2012
r. (k. 26). Braków formalnych wniosku nie uzupełnił w terminie.
Kierując się przedstawionymi względami rozstrzygnięto jak na wstępie.